بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: iman rashidi toroghi


موارد یافت شده: 17

1 - تحلیل جریان حفره سازی جزئی بر روی پرتابه های متقارن محوری و انتخاب حفره ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه (چکیده)
2 - Numerical and Experimental Study of a Ventilated Supercavitating Vehicle (چکیده)
3 - شبیه سازی عددی شبیه سازی عددی جت بازگشتی در جریان پایا و ناپایای کاویتاسیون جزئی حول استوانه سرتخت با استفاده ازمدل آشفتگی RSM (چکیده)
4 - The Optimum Design of a Cavitator for High-Speed Axisymmetric Bodies in Partially Cavitating Flows (چکیده)
5 - SHAPE OPTIMIZATION OF AXISYMMETRIC CAVITATOR IN PARTIALY CAVITATING FLOW (چکیده)
6 - NUMERICAL SIMULATION OF VENTILATED CAVITATION BEHIND ATWO-DIMENSIONAL WEDGE (چکیده)
7 - Numerical Simulation of Ventilated Cavitation behind an Axisymmetric Body (چکیده)
8 - شبیه سازی جت بازگشتی در چریان کاویتاسیون گسترده و جزیی به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل حول هندسه های متفارن (چکیده)
9 - Numerical combustion modeling of a gas-burner and studying its effecting parameters (چکیده)
10 - NUMERICAL SIMULATION OF PARTIAL CAVITATION OVER AXISYMETRIC BODIES USING THE BOUNDARY ELEMENT METHOD BASED ON POTENTIAL (چکیده)
11 - بررسی و مطالعه عددی عملکرد پمپ های سانتریفوژ یک مکشه (چکیده)
12 - A novel approach in integral solution of laminar natural convection induced by a line heat (چکیده)
13 - شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون گسترده و جزئی دوبعدی با استفاده از روش المان مرزی (چکیده)
14 - Numerical Simulation of Partial Cavitation over Axisymmetric Bodies :VOF Method vs. Potential Flow Theory (چکیده)
15 - Numerical Solution of the Cavitation over Axisymmetric Bodies using Boundary Element Method Based on Potential (چکیده)
16 - Modeling Cavitation over Axisymmetric Bodies: VOF Technique versus Boundary Element Method (چکیده)
17 - Numerical simulation of partial cavitation over axisymmetric bodies: VOF method vs. potential flow theory (چکیده)