بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mehdi zarei mohamadabad


موارد یافت شده: 18

1 - Changes in Physical Properties, Chemical Composition and Antioxidant Activity of Four Pistachio Cultivars at Ten Maturity Stages (چکیده)
2 - بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشت (چکیده)
3 - Modelling of Some Physical Characteristics of Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit during Ripening Using Artificial Neural Network (چکیده)
4 - EFFECTS OF POTASSIUM NITRATE SPRAYING ON FRUIT CHARACTERISTICS OF ‘MALAS YAZDI’ POMEGRANATE (چکیده)
5 - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه 30 رﻗﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺎر اﻳﺮان (چکیده)
6 - Effects of salicylic acid and putrescine on storability, quality attributes and antioxidant activity of plum cv. ‘Santa Rosa’ (چکیده)
7 - Identification and Quantification of Heavy Metals Concentrations in Pistacia (چکیده)
8 - Influence of Putrescine Application on Storability, Postharvest Quality and Antioxidant Activity of Two Iranian Apricot (چکیده)
9 - بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی (چکیده)
10 - Modelling of Some Physical Characteristics of Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit during Ripening Using Artificial Neural Network (چکیده)
11 - ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن (چکیده)
12 - Evaluation of physicochemical characteristics of pomegranate (Punica granatumL.) fruit during ripening (چکیده)
13 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانتی برخی کولتیوارهای انار ایران (چکیده)
14 - Physicochemical Properties and Antioxidant Activities of Pomegranate Fruit (Punica granatum) of Different Cultivars Grown in Iran (چکیده)
15 - Investigation of Compositional Changes during Development of Two Commercial Pomegranate Cultivars of Iran (چکیده)
16 - Evaluation of Polyphenols Content and Antioxidant Activity of Six Different Cultivars of Pomegranates Peels, a By-Product of the Commercial Juice Industry (چکیده)
17 - Investigation of physico-chemical properties and antioxidant activity of twenty Iranian pomegranate (Punica granatum L.) cultivars (چکیده)
18 - Study on physico-chemical properties and bioactive compounds of six pomegranate cultivars grown in IRAN (چکیده)