بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohammad mahdi moheghi


موارد یافت شده: 14

1 - برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro (چکیده)
2 - مقایسه پتانسیل تجزیه پذیری ماده خشک برگ کلم سفید و قرمز به روش درون کیسه ای in situ (چکیده)
3 - بررسی ارزش غذایی ضایعات حاصل از عصاره گیری مالت بصورت سیلاژ در تغذیه نشخوارکنندگان (چکیده)
4 - Importance and toxicological effects of organophosphorus pesticides: A comprehensive review (چکیده)
5 - تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی (چکیده)
6 - Potential nutritive value of some forage species used as ruminants feed in Iran (چکیده)
7 - Evaluation of nutritional values of caraway-seed pulp fed to Holstein dairy cattle (چکیده)
8 - Effects of selenium and vitamin E and night or day feeding on performance of Holstein dairy cows during hot weather (چکیده)
9 - Assessment Of Nutritive Value Of Four Dominant Weed Species In Range Of Khorasan Distric Of Iran By In Vitro And In Situ Technique (چکیده)
10 - Evaluation of barley distillers grains ensiled with or without molassed sugar beet pulp on feed intake and production of Holstein dairy cows (چکیده)
11 - Assessment of nutritional values of Caraway seed pulp (CSP) by in situ and in vitro technique (چکیده)
12 - تعیین ارزش غذائی علوفه زعفران در تغذیه دام (چکیده)
13 - تعیین ارزش غذایی برخی از علوفه های مرتعی خراسان رضوی با استفاده از تکنیک تولید گاز و کیسه نایلونی (چکیده)
14 - ارزش غذایی تفاله زیره سیاه در تغذیه گاوهای هلشتاین (چکیده)