بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohsen mojtahedi


موارد یافت شده: 25

1 - Evaluation of Raw Bitter Vetch (Vicia Ervilia) Nutritive Value Using Chemical Composition, in Sacco and in Vitro Techniques in Ruminant (چکیده)
2 - تاثیر جاذب های آلومینوسیلیکاتی بر تولید و ترکیبات شیر و غلظت آفلاتوکسین M1 شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
3 - تاثیر مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 بر فراسنجه های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
4 - Effect of Aflatoxin B1 on in vitro Rumen Microbial Fermentation Responses Using Batch Culture (چکیده)
5 - Effect of Esterified Glucomannan on Carryover of Aflatoxin from Feed to Milk in Lactating Holstein Dairy Cows (چکیده)
6 - Effect of Diet Containing Different Amount of Wheat Dried Distillers’ Grain as a Substitute for Alfalfa Hay on Holstein Lactating Cow Responses (چکیده)
7 - Effects of the inclusion of dried molassed sugar beet pulp in a low-forage diet on the digestive process and blood biochemical parameters of Holstein steers (چکیده)
8 - Effect of air temperature of a tower heat-dryer on in vitro digestibility of organic matter and metabolozable energy content of brewer s grain (چکیده)
9 - The Effect of Heat or Heat-Xylose Processing on Nitrogen Fractions and <I>in Situ</I>/<i>In Vitro</i> Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Guar Meal (چکیده)
10 - تاثیر جایگزینی تفاله پرک ملاس چغندر قند به جای دانه جو در جیره های کم علوفه بر ویژگی های تخمیر شکمبه گوساله های نر هلشتاین (چکیده)
11 - تاثیر فراوری فیزیکی بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و الیاف تفاله چغندر قند با استفاده از روش درون کیسه ای (چکیده)
12 - Chemical Composition, Nitrogen Fractionation and In Vitro Gas Production of Bitter Vetch (Vicia ervila) and Soybean Meal (چکیده)
13 - Effect of Deficit Irrigation and Nitrogen Fertilization on Fermentation Kinetics of Prenial Ryegrass (Lolium Perenne) Using In vitro Gas Production (چکیده)
14 - Effect of Air Temperature of a Tower Heat-Dryer on In Vitro First Order NDF Disappearance Kinetics of Brewer s Grain (چکیده)
15 - Nitrogen fractionations, in situ ruminal degradation and post-ruminal crude protein disappearance of overheat and overheat-xylose processed guar meal (چکیده)
16 - Variability in the chemical composition and in situ ruminal degradability of sugar beet pulp produced in north-east Iran (چکیده)
17 - Nutrient digestibility of Holstein steers fed diets containing different levels of nonforage fiber in a law forage diet (چکیده)
18 - The effect of various mechanical processing on in situ degradation of sugar beet pulp (چکیده)
19 - Chewing behaviour of Holstein steers fed diets containing different levels of non-forage fibre in a low forage diet (چکیده)
20 - Effect of substitution barley grain with dried sugar beet pulp on ruminal pH and ammonia nitrogen concentration of Holstein steers (چکیده)
21 - Evaluation of barley distillers grains ensiled with or without molassed sugar beet pulp on feed intake and production of Holstein dairy cows (چکیده)
22 - In vitro first order dry matter disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
23 - Chemical Composition, Ruminal Degradability and in vitro Gas Production of Wheat Straw Inoculated by Pleurotus ostreatus Mushrooms (چکیده)
24 - Ruminal, fecal and urine pH of Holstein steers fed diets containing barley grain and(or) sugar beet pulp (چکیده)
25 - Effect of substitution barley grain with dried sugar beet pulp on venous blood gas of Holstein steers (چکیده)