بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mona hossein pour


موارد یافت شده: 12

1 - Environmental pollution evaluation of steel plants for achieving sustainable development; case study: khorasan steel complex of Iran (چکیده)
2 - Assessing the effect of heavy metal concentrations (Fe, Pb, Zn, Ni, Cd, As, Cu,Cr) on the quality of adjacent groundwater resources of Khorasan Steel Complex (چکیده)
3 - An investigating on the soil standard penetration test (SPT) variations, using geostatistical methods in Chehel Baze National Park of Mashhad city, North East of Iran (چکیده)
4 - بررسی اثرات زیست محیطی پسمانده های صنعتی بر منابع آب و خاک (مطالعه موردی: مجتمع فولاد خراسان) (چکیده)
5 - Assessment of Khorasan Steel Complex Impacts on Ground Wather Resources of Neyshabur Plain of Iran, Using Water Quality Index and Statistical Methods (چکیده)
6 - مدیریت پایدار منابع آب در پروژه های شهری، مطالعه موردی: پارک ملی چهل بازه مشهد مقدس (چکیده)
7 - بررسی اشکال ژئومورفولوژی حوضه ی آبریز رودخانه کشف رود (چکیده)
8 - بررسی تاثیر سرباره های مجتمع فولاد خراسان بر آلودگی منابع آبی زیرزمینی دشت نیشابور (چکیده)
9 - مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گرانیت ھای جنوب مشھد در محدوده رباط طرق (چکیده)
10 - ازریابی مشخصات دینامیکی خاک ساختگاه تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین(ع) مشهد مقدس (چکیده)
11 - ارزیابی اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی بر روند احداث پروژه های عمرانی از دیدگاه ژئوتکنیک زیست محیطی (چکیده)
12 - بررسی امکان احداث تالاب های مصنوعی جهت تصفیه پساب های شهری مشهد مقدس (چکیده)