بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: neda shakoori


موارد یافت شده: 11

1 - تبیین و ارایه الگوی ادغام مدیریت استعداد و مدیریت تنوع با رویکرد نظریه داده بنیاد (چکیده)
2 - تأثیر اقدامات سیستم‌های کاری عملکرد بالا مدیریت منابع انسانی بر کیفیت مراقبت از بیمار از طریق متغیر میانجی توانمندسازی روانشناختی (چکیده)
3 - بررسی تاثیر سبک های رهبری تحولی و تبادلی بر خلق و تسهیم دانش (چکیده)
4 - بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با اثر بخشی سازمانی(مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
5 - بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی در شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
6 - شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان) (چکیده)
7 - مروری بر نظریه پردازی در حوزه مفهوم تصویر کشور مبدأ در بازاریابی بین الملل (چکیده)
8 - Examining the relationship between affective commitment and knowledge sharing, and considering variables affecting thrust and cost of knowledge sharing (چکیده)
9 - Investigating Relationship between Internal Structure of Country Image and Product Attitude (چکیده)
10 - The Impact of Job Stress on Turnover Intention Mediating role of Job Satisfaction and Affective Commitment; Case Study: Mashhad s Public Hospitals (چکیده)
11 - Linking organizational culture, structure, Leadership Style, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management (چکیده)