بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: somaye alvani


موارد یافت شده: 19

1 - Morphological and molecular characterization and phylogenetic position of a new record, Tylenchorhynchus zeae, and some known species of Telotylenchidae Siddiqi,1960 and Merliniidae Siddiqi, 1971 from Iran (چکیده)
2 - Study of some mononchids (Nematoda: Mononchida) from Iran (چکیده)
3 - گونه هایی از بالاخانوادهAphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی (چکیده)
4 - Description of Ektaphelenchus berbericus n. sp. (Rhabditida: Ektaphelenchinae) from eastern Iran (چکیده)
5 - Four new records of plant parasitic nematodes from Iran (چکیده)
6 - Description of Basiria birjandiensis n. sp (Nematoda: Tylenchidae) from South Khorasan province with a checklist of the family Tylenchidae Orley 1880 from Iran (چکیده)
7 - A checklist of the family Pratylenchidae Thorne, 1949 from Iran (چکیده)
8 - شناسایی نماتد های انگل گیاهی ریزوسفر عناب در استان خراسان جنوبی (چکیده)
9 - Morphological, molecular and phylogenetic study of Filenchus aquilonius as a new species for Iruanian Nematofauna and some other known Nematodes from Iran Based on D2D3 segments of 28 srRNA Gene (چکیده)
10 - اولین گزارش Paratrophurus hungaricus در باغات استان آذربایجان غربی (چکیده)
11 - آنالیز مولکولیHelicotylenchus digonicus بر اساس توالی 28SrDNA (چکیده)
12 - آنالیز مولکولی و توالی یابی گونه Xiphinema index از خراسان جنوبی و موقعیت فیلوژنتیکی آن بر اساس دامنه D2-D3 (چکیده)
13 - گزارش دوگونه نماتدی جدیدبرای فون نماتد های ایران از گیاه زعفران (چکیده)
14 - First preliminary study of plant parasitic nematodes of Ziziphus ziziphus in the world from Southern Khorasan province in Iran (چکیده)
15 - پیش بینی اپیتوپ های افکتور پراکسی ردکسین در نماتد Globodera rostochiensis (چکیده)
16 - جداسازی و شناسایی قارچهای خاکزی مزارع زعفران دراستان خراسان جنوبی (چکیده)
17 - Plant parasitic nematodes from rhizosphere of saffron (Crocus sativus L.) with two new records of Geocenamus squamatus and Filenchus pratensis from Iran (چکیده)
18 - New records of Boleodorus Thorne, 1941 from Berberis vulgaris L. in Iran (چکیده)
19 - ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه (چکیده)