بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: vahid sarabi


موارد یافت شده: 11

1 - Interaction of Foramsulfuron or Nicosulfuron with 2,4-D + MCPA on Important Broadleaf Weeds in Corn (Zea mays L.) (چکیده)
2 - Broadleaf Weed Control in Corn (Zea mays L.) with Sulfonylurea Herbicides Tank‐mixed with 2,4‐D + MCPA (چکیده)
3 - ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) (چکیده)
4 - Evaluation of broadleaf weeds control with some post-emergence herbicides in maize (Zea mays L.) in Iran (چکیده)
5 - Effects of common lambsquarters (Chenopodium album L.) emergence time and density on growth and competition of maize (Zea mays L.) (چکیده)
6 - اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریته کلزا (چکیده)
7 - برآورد دز موثر کنترلی علفهای هرز مهم ذرت با علفکشهای پس رویشی (چکیده)
8 - Effects of the relative time of emergence and the density of common lambsquarters (Chenopodium album) on corn (Zea mays) yield (چکیده)
9 - اثر زمان نسبی سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) (چکیده)
10 - پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) (چکیده)
11 - اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L) بر اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L) (چکیده)