بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: اسماعیل نیازی


موارد یافت شده: 11

1 - تاثیر مشارکت در کنترل فرکانس بر پره های توربین واحدهای گازی مطالعه موردی بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد (چکیده)
2 - مکانیابی خطا در سیستمهای انتقال با استفاده از فرکانس تشدید (چکیده)
3 - A New Single Ended Fault Location algorithm for Combined Transmission Line Considering Fault Clearing Transients without Using Line Parameters (چکیده)
4 - Novel Fault Location Algorithm Based on the Matching Between Transient Current Samples and Simulated Waveforms Using PSO (چکیده)
5 - Considering Characteristics of Arc on Travelling Wave Fault Location Algorithm for the Transmission Lines without Using Line Parameters (چکیده)
6 - Participation in Reactive Power Market Considering Generator Aging (چکیده)
7 - Fault Location Algorithm for Series Compensated Transmission Lines Using Fault Clearing Transients Independent of Line Parameters (چکیده)
8 - The Analysis of Lightning on Urban Railway Fed with Direct Current Overhead Power Supply (چکیده)
9 - A New Single Ended Fault Location algorithm for Combined Transmission Line Considering Fault Clearing Transients without Using Line Parameters (چکیده)
10 - Wavelet-Based One-Terminal Fault Location Algorithm for Aged Cables without Using Cable Parameters Applying Fault Clearing Voltage Transients (چکیده)
11 - بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک (چکیده)