مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. احمد منصوری ماتک , فهیمه شریعتی , سید مجید صابری فتحی , بررسی انتقادی دیدگاه استفان هاوکینگ درباره ملازمه میان «بی‌آغازی زمانی کیهان» و «خداناباوری» بر اساس مبانی حکمت متعالیه, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (18), شماره (31), سال (2023-11), صفحات (1-1)
 2. سید مجید صابری فتحی , مفهوم «واقعیت» در مکانیک کوانتومی و تأثیر آن بر ذهن, ذهن, دوره (24), شماره (93), سال (2023-4), صفحات (161-196)
 3. مریم شیبانیان , سید مجید صابری فتحی , فلسفۀ معضل فرهنگی: مواجهۀ پارادایم با اپیستمه, پژوهش های اجتماعی اسلامی (اندیشه حوزه), دوره (27), شماره (123), سال (2021-11), صفحات (1-26)
 4. احمد منصوری ماتک , فهیمه شریعتی , سید مجید صابری فتحی , محمدجواد عنایتی راد , بررسی انتقادی نتای نظریۀ وحدت در فیزیک از نظر هاوکینگ براساس وحدت‌تشکیکی ملاصدرا, آموزه های فلسفه اسلامی, سال (2021-8)
 5. نرگس ایمانی , سید مجید صابری فتحی , نقض CP و نامساوی بل در نوسانات نوترینو-پادنوترینو, پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (21), شماره (1), سال (2021-6), صفحات (145-159)
 6. سید مجید صابری فتحی , رویارویی مکانیک کوانتومی با اصل علّیت در فلسفۀ اسلامی, متافیزیک, دوره (12), شماره (29), سال (2021-3), صفحات (165-181)
 7. سید مجید صابری فتحی , آیا قضایای ناتمامیت گودل را می‌توان در مکانیک کوانتومی به‌کاربرد؟, هستی و شناخت, دوره (6), شماره (2), سال (2019-11), صفحات (19-52)

انگلیسی

 1. SeyedMohammad Razavi Govareshk , Seyed Majid Saberi Fathi , Jack A. Tuszynski , The Effect of the Protein Synthesis Entropy Reduction on the Cell Size Regulation and Division Size of Unicellular Organisms, Entropy, Volume (24), No (1), Year (2022-1), Pages (94-1)
 2. Maedeh Mollai , Seyed Majid Saberi Fathi , An Application of the Madelung Formalism for Dissipating and Decaying Systems, Symmetry, Volume (13), No (5), Year (2021-5), Pages (812-824)
 3. Seyed Majid Saberi Fathi , An inversion formula for the transport equation in ℝ3 using complex analysis in several variables, Journal of Inverse and Ill-Posed Problems, Year (2018-10)
 4. Seyed Majid Saberi Fathi , Jack A. Tuszynski , Using Spectral Representation to Classify Proteins’ Conformational States, International Journal of Molecular Sciences, Volume (19), No (7), Year (2018-7), Pages (1-9)
 5. Seyed Majid Saberi Fathi , M. Courbage , Th. Durt , Wave-function model for the CP violation in mesons, Chaos, Volume (27), No (10), Year (2017-9), Pages (104605-7)
 6. Seyed Majid Saberi Fathi , A new definition and properties of the similarity value between two protein structures, Journal of Biological Physics, Volume (42), No (4), Year (2016-9), Pages (621-636)
 7. Seyed Majid Saberi Fathi , W. Ettoumi , M. Courbage , Transport in the barrier billiard, Physical Review E, Volume (93), No (6), Year (2016-6), Pages (1-8)
 8. Seyed Majid Saberi Fathi , Diana T. White , Jack A. Tuszynski , Geometrical comparison of two protein structures using Wigner-D functions, Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, Volume (82), No (10), Year (2014-10), Pages (2756-2769)
 9. Seyed Majid Saberi Fathi , Jack A Tuszynski , A simple method for finding a protein’s ligand-binding pockets, BMC Structural Biology, Volume (14), No (18), Year (2014-7), Pages (1-9)
 10. Seyed Majid Saberi Fathi , M. Courbage , T. Durt , Dissipative dynamics of the kaon decay process, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume (15), No (1), Year (2010-1), Pages (71-78)
 11. Seyed Majid Saberi Fathi , M. Courbage , Computation of entropy increase for Lorentz gas and hard disks, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume (13), No (2), Year (2008-3), Pages (444-455)
 12. Seyed Majid Saberi Fathi , M. Courbage , T. Durt , Two-level Friedrichs model and kaonic phenomenology, physics letters A, Volume (362), No (2), Year (2007-2), Pages (100-104)
 13. Seyed Majid Saberi Fathi , M. Courbage , Decay probability distribution of quantum-mechanical unstable systems and time operator, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume (387), No (10), Year (2008-4), Pages (2205-2224)
 14. Seyed Majid Saberi Fathi , M. Courbage , G. M. Zaslavasky , The problem of transport in billiards with infinite horizon, Physical Review E, Volume (77), No (3), Year (2008-3), Pages (36203-36208)
 15. Seyed Majid Saberi Fathi , M. Courbage , T. Durt , Quantum-mechanical decay laws in the neutral kaons, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume (40), No (11), Year (2007-3), Pages (2773-2785)
 16. Seyed Majid Saberi Fathi , T T Truong , On the inverse of the directional derivative operator in RN, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume (42), No (4), Year (2009-1), Pages (45203-45221)
 17. Seyed Majid Saberi Fathi , Green function of the inhomogeneous Helmholtz equation with nonuniform refraction index, using quaternion analysis, Journal of Mathematical Physics, Volume (51), No (12), Year (2010-12), Pages (123513-125326)
 18. Seyed Majid Saberi Fathi , T.T. Truong , M K Nguyen , A quaternionic approach to x-ray transform inversion in \sbb{R}^3, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume (42), No (41), Year (2009-10), Pages (415205-415219)
 19. Seyed Majid Saberi Fathi , The R3 exponential x-ray transform inversion in quaternion analysis, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume (43), No (29), Year (2010-6), Pages (295203-295214)
 20. Seyed Majid Saberi Fathi , Inversion formula for the non-uniformly attenuated x-ray transform for emission imaging in R3 using quaternionic analysis, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume (43), No (33), Year (2010-7), Pages (335202-335214)
 21. Seyed Majid Saberi Fathi , M. Courbage , T. Durt , Time decay probability distribution of the neutral meson system andCP-violation, Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, Volume (39), No (4), Year (2012-3), Pages (45008-45030)

مقالات ارایه شده در کنفرانس