مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. Hossein Shalchian , Francesco Ferella , Ionela Birloaga , Ida De Michelis , Francesco Veglio , Recovery of molybdenum from leach solution using polyelectrolyte extraction, Hydrometallurgy, Volume (190), No (190), Year (2019-12), Pages (105167-105177)
 2. Hossein Shalchian , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , Ida De Michelis , Francesco Veglio , Masumeh Torabi Parizi , An enhanced dissolution rate of molybdenite and variable activation energy, Hydrometallurgy, Volume (175), No (1), Year (2018-1), Pages (52-63)
 3. Ali Rafsanjani , Ehsan Rahimi , Hossein Shalchian , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , Saman Hosseinpour , Ali Davoodi , Recycled Cobalt from Spent Li-ion Batteries as a Superhydrophobic Coating for Corrosion Protection of Plain Carbon Steel, Materials, Volume (12), No (90), Year (2018-12), Pages (1-20)
 4. Jalil Vahdati Khaki , Hossein Shalchian , Ali Rafsanjani , Naghdali Alavi fard , Recovery of iron from a high-sulfur and low-grade iron ore, Thermochimica Acta, Volume (662), No (4), Year (2018-4), Pages (47-54)
 5. Hossein Shalchian , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , G. Taglieri , Ida De Michelis , V. Daniele , F. Veglio , On the mechanism of molybdenite exfoliation during mechanical milling, Ceramics International, Volume (43), No (15), Year (2017-7), Pages (12957-12967)
 6. Naghdali Alavi fard , Hossein Shalchian , Ali Rafsanjani , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , Recovery of iron from low-grade hematite ore using coal-based direct reduction followed by magnetic separation, Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Volume (13), No (3), Year (2016-9), Pages (60-71)
 7. Hossein Shalchian , Ali Rafsanjani , Jalil Vahdati Khaki , Abolfazl Babakhani , Selective Acidic Leaching of Spent Zinc- Carbon Batteries Followed by Zinc Electrowinning, Metallurgical and Materials Transactions B, Volume (45), No (5), Year (2014-10), Pages (14-24)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. زهرا زحمت کش گلستانی , ابوالفضل باباخانی , حسین شالچیان , اثر فعال سازی مکانیکی در حضور افزودنی بر بازیابی عناصر نادر خاکی از لامپ های فلورسنت به روش هیدرومتالورژی , یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat2022) , 2022-12-13
 2. حسین شالچیان , هادی نصیری , حذف عناصر ناخالصی آهن و مس از کنسانتره مولیبدنیت توسط محلول اسید نیتریک , دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و پانزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2021-11-16
 3. هادی نصیری , حسین شالچیان , تاثیر سرعت گرمایش بر نحوه تجزیه اوره , دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و پانزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2021-11-16
 4. حسین شالچیان , بررسی فرایند لیچینگ کنسانتره ی مولیبدنیت فعال شده به روش مکانیکی , پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری , 2016-11-08
 5. حسین شالچیان , تولید آهن از کانه های سولفیدی به روش احیاء مستقیم توسط زغال سنگ کک نشو در حضور Ca , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2012-11-06
 6. حسین شالچیان , علی رفسنجانی عباسی , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری های مستعمل روی -کربن به روش هیدرومتالورژی , ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران وانجمن علمی ریخته گری ایران , 2012-11-06