بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abolfazl Babakhani


موارد یافت شده: 155

1 - بررسی تاثیر عملیات سطحی و مخلوط سازی در فرآیند الکترولس بر درصد وزنی نانوکامپوزیت نقره گرافیت (چکیده)
2 - The effect of volume percentage of graphite coated by electroless method on the electrical resistance of silver graphite composite (چکیده)
3 - تاثیر حضور LDPE در مرزدانه بر رسانایی الکتریکی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت HDPE/CNT با ساختار سگرگیت (چکیده)
4 - شیشه های زیست فعال: از فرآوری ذرات به روش سل ژل تا ساخت قطعات بالک به روش S (چکیده)
5 - Synthesis and Characterization of Bioactive Glass Nano-powders for Bone Tissue Regeneration (چکیده)
6 - Nanomechanical assessment of tribological behavior of TiN/TiCN multi-layer hard coatings deposited by physical vapor deposition (چکیده)
7 - اثر فعال سازی مکانیکی در حضور افزودنی بر بازیابی عناصر نادر خاکی از لامپ های فلورسنت به روش هیدرومتالورژی (چکیده)
8 - An investigation on the effect of Al4C3 on microstructure and mechanical properties of carbon nanotube reinforced aluminum composite (چکیده)
9 - توسعه مدل سینتیکی برای پیش‌بینی رفتار انحلال مولیبدنیت فعال‌سازی شده به‌روش مکانیکی (چکیده)
10 - Hot Corrosion Behavior of Micro- and Nanostructured Thermal Barrier Coatings: Conventional Bilayer and Compositionally Graded Layer YSZ (چکیده)
11 - Microstructure and thermoelectric performance evaluation of p-type (Bi, Sb)2Te3 materials synthesized using mechanical alloying and spark plasma sintering process (چکیده)
12 - High temperature oxidation behaviour of AISI 321 stainless steel with an ultrafine-grained surface at 800 °C in Ar–20 vol.% O2 (چکیده)
13 - Effects of Synthesis Parameters and Thickness on Thermoelectric Properties of Bi2Te3 Fabricated Using Mechanical Alloying and Spark Plasma Sintering (چکیده)
14 - بررسی تاثیر متغیرهای تولید نانوماده قلع تلوراید به روش آلیاژسازی مکانیکی و تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای بر خواص آن (چکیده)
15 - ساخت ماده ترموالکتریک Bi0.5Sb1.5Te3 به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای(SPS) و بررسی تـأثیر زمان ‌آسیاکاری روی خواص ساختاری ماده (چکیده)
16 - بررسی تأثیر تقویت‌کننده دو اندازه‌ای بر رفتار تغییر شکل گرم کامپوزیت AZ91-SiC تولیدشده به روش ریخته‌گری همزدنی (چکیده)
17 - High-velocity perforation behaviour of sandwich panels with Al/SiCp composite foam core (چکیده)
18 - Ni–Cr matrix composites reinforced with nano- and micron-sized surface-modified zirconia: Synthesis, microstructure and mechanical properties (چکیده)
19 - Air exposure oxidation and photooxidation of solution-phase treated PbS quantum dot thin films and solar cells (چکیده)
20 - On the role of structural variables in magnetic properties of Co(1-x)NixFe2O4 nanoferrites (چکیده)
21 - On the material characteristics of a high carbon cast austenitic stainless steel after solution annealing followed by quenching in a CNT nanofluid (چکیده)
22 - Oxidation behavior of a nanostructured compositionally graded layer (CGL) thermal barrier coating (TBC) deposited on IN-738LC (چکیده)
23 - Thermal Cyclic Fatigue Behavior of Nanostructured YSZ/NiCrAlY Compositionally Graded Thermal Barrier Coatings (چکیده)
24 - New insights into the effects of surface nanocrystallization on the oxidation of 321 austenitic stainless steel in a humid oxygen environment at 1000 °C (چکیده)
25 - An enhanced dissolution rate of molybdenite and variable activation energy (چکیده)
26 - Recycled Cobalt from Spent Li-ion Batteries as a Superhydrophobic Coating for Corrosion Protection of Plain Carbon Steel (چکیده)
27 - تاثیر ضخامت نمونه بر روی خواص ترموالکتریک ترکیب Bi2Te3 با روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
28 - تاثیر دمای تف‌جوشی بر روی خواص ترموالکتریک ترکیب Bi2Te3 با روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
29 - بررسی تاثیر اصلاح سطح و درصد نانولوله ی کربنی برروی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT (چکیده)
30 - بررسی رفتار سایشی کامپوزیت - ZrO2) ODS ( Ni تولید شده به روش SPS (چکیده)
31 - A discussion on the formation mechanism of tungsten carbides during mechanical milling of CaWO4MgC mixtures (چکیده)
32 - بررسی تاثیر پوشش‌دهی الکترولس برخواص مکانیکی و ریزساختاری نانوکامپوزیت Ni-20%Cr/ZrO2ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
33 - ForMatIon MechanISM oF Fe-Mo MaSter alloy By aluMInotherMIc reductIon oF MoS 2-Fe2o3 In the preSence oF lIMe (چکیده)
34 - Halide, hybrid and perovskite functionalized light absorbing quantum materials of p-i-n heterojunction solar cells (چکیده)
35 - Solution phase surface functionalization of PbS nanoparticles with organic ligands for single-step deposition of p-type layer of quantum dot solar cells (چکیده)
36 - Surface chemistry of as-synthesized and air-oxidized PbS quantum dots (چکیده)
37 - Severe shot peening of AISI 321 with 1000% and 1 300% coverages: A comparative study on the surface nanocrystallization, phase transformation, sub-surface microcracks, and microhardness (چکیده)
38 - بررسی تاثیر فاز کاربیدی ایجادشده در فصل مشترک نانولوله کربنی و زمینه آلومینیومی بر خواص مکانیکی کامپوزیت Al/CNT (چکیده)
39 - An investigation on the mechanism and reaction sequence of scheelite-magnesium mixtures during mechanical milling (چکیده)
40 - Correlation between the surface coverage of severe shot peening and surface microstructural evolutions in AISI 321: A TEM, FE-SEM and GI-XRD study (چکیده)
41 - Investigating the Effect of Mechanical Activation Parameters on Structural Changes and Leaching Rate of Molybdenite Concentrate (چکیده)
42 - اثر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک احیاء کنسانتره اکسیدی آهن توسط زغال سنگ کک نشو در فرآیند هوگانس (Hoganas process) (چکیده)
43 - ساخت سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی توسط لایه نشانی فیلم PbS نوع-p به روش های LBL و رسوب یک مرحله ای جوهر اصلاح شده نانوذرات (چکیده)
44 - اصلاح سطح هالید-هیبرید نقاط کوانتومی PbS جهت رسوب یک مرحله ای لایه نوع-n سلولهای خورشیدی نقطه کوانتومی p-i-n (چکیده)
45 - Inks of Functionalized p-Type Lead Sulfide Quantum Dots for One-Step Fabrication of Heterojunction Photovoltaics (چکیده)
46 - Solution Phase Inorganic Ligand Exchange for Fabrication of Ink Based Quantum Dot Thin Films (چکیده)
47 - In-situ fabrication of Al(Zn)-Al2O3 graded composite using aluminothermic reaction during hot pressing (چکیده)
48 - Assessment of Compressive Strength and Hardness of Al-Gr Composites Produced Using Liquid Homogenization Followed by Cold-Press and SPS (چکیده)
49 - Thermal stability of nanocrystalline surface layer of AISI 321 stainless steel (چکیده)
50 - بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هایAl-Al2O3تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای(SPS) (چکیده)
51 - On the mechanism of molybdenite exfoliation during mechanical milling (چکیده)
52 - Wear Properties of Al-Gr Composites Produced Using Liquid Homogenization Followed by Cold Press-Sintering (چکیده)
53 - Surface nanocrystallization and gradient microstructural evolutions in the surface layers of 321 stainless steel alloy treated via severe shot peening (چکیده)
54 - Effects of SiC Nanoparticles on the Properties of Titanium-Matrix Foams Processed by Powder Metallurgy (چکیده)
55 - Improved corrosion inhibition of 3-amino-1,2,4- triazole on mild steel electrode in HCl solution using surface nanocrystallization (چکیده)
56 - A novel method for direct fabrication of ferromolybde num using molybdenite via self-p ropag ation high temperature synthesis (چکیده)
57 - Recovery of iron from low-grade hematite ore using coal-based direct reduction followed by magnetic separation (چکیده)
58 - Investigation of microstructure and mechanical properties of swaged Tungsten alloy -- بررسی مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ تنگستن سویج شده (چکیده)
59 - Synthesis of MCrAlY/YSZ coatings by plasma spray method on the inconel 738 substrates and investigating of their microstructures and interface behavior -- لایه نشانی پلاسمایی NiCrAlY/YSZ به صورت گرادیانی بر روی سوپرآلیاژ IN738 و بررسی رفتار فصل مشترک و ریزساختار آن (چکیده)
60 - Evaluation of mechanical properties of microstructured composite NiCrAlY/YSZ FGM coating produced by APS method on IN738-- ارزیابی خواص مکانیکی پوشش¬های گرادیانی و کامپوزیتی NiCrAlY/YSZ تولید شده به روش APS روی سوپرآلیاژ IN738LC (چکیده)
61 - Surface chemistry of as synthesized and amine exchanged colloidal PbS quantum dots (چکیده)
62 - سنتز به روش مایسل معکوس دو مرحله¬ای نانو ذرات فریت CoNiFe2O4 -- Synthesis of CoNiFe2O4 ferrite nanoparticles by two-step reverse micelle method (چکیده)
63 - مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولادهای مافوق کربنی تولیدی به روش متالورژی پودر (چکیده)
64 - تأثیر سیلیسیم بر رشد لایه ای بین فلزی در فرآیند غوطه وری داغ فولاد در حمام مذاب آلومینیم (چکیده)
65 - An investigation of using sodium nitrate as a foaming agent of production close cell aluminum foam via Powder-Compact Foaming Technique (چکیده)
66 - بررسی خواص فشاری و ریزساختاری نانو کامپوزیت‌های Al-SiO2 تولید شده با امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی (چکیده)
67 - Microemulsion synthesis and magnetic properties of FexNi(1-x) alloy nanoparticles (چکیده)
68 - Analytical and experimental investigation of the effect of SPS and hot rolling on the microstructure and flexural behavior of Ti6Al4V matrix reinforced with in-situ TiB and TiC (چکیده)
69 - بررسی ریزساختاری فولادهای مافوق کربنی به روش متالورژی پودر (چکیده)
70 - Enhanced protective properties of epoxy/polyaniline-camphorsulfonate nanocomposite coating on an ultrafine-grained metallic surface (چکیده)
71 - Mechanochemical leaching of chalcopyrite concentrate by sulfuric acid (چکیده)
72 - Microstructural and mechanical properties of Al-SiO2 nanocomposite foams produced by ultrasonic technique (چکیده)
73 - تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر (چکیده)
74 - Spark plasma sintering of nano hardmetals and study their mechanical, physical and microstructural properties (چکیده)
75 - شبیه¬سازی رفتار جذب انرژی پنل ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت تاثیر آزمون نفوذ پرتابه سرعت بالا (چکیده)
76 - An investigation on the energy absorption of aluminum foam core sandwich panel via quasi-static perforation test (چکیده)
77 - بررسی رفتار سایشی کامپوزیت آلومینیوم-نانولوله کربنی تولید شده به روش SPS (چکیده)
78 - بررسی مکانیزم شکست در کامپوزیت های آلومینیوم نانولوله کربنی تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای (SPS) (چکیده)
79 - Using liquid homogenization in order to produce Al-Gr composite with SPS and cold pressed-sintered in furnace and investigation of microstructure (چکیده)
80 - Mechanical properties of Al-Gr composite produced by two ways: SPS and cold pressed and sintered in furnace (چکیده)
81 - Fracture surface study of the Al-Gr composite homogenized in the liquid produced by SPS (چکیده)
82 - Wear properties of the Al-Gr composite homogenized in the liquid produced by two methods: SPS and cold pressed and sintered in furnace (چکیده)
83 - In Situ Fabrication of Multi Layers Al-Al2O3 Functionally Graded Composite via Hot Press Method (چکیده)
84 - Al-SiO2 nanocomposite foam Production by ultrasonic technique using pure and heat treated TiH2 foaming agent (چکیده)
85 - ساخت فوم های نانوکامپوزیتی Al-SiO2 با استفاده از امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی و بررسی عیوب ساختاری ایجاد شده در فرایند ساخت (چکیده)
86 - بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت (چکیده)
87 - سنتز نانوذرات آهن-نیکل به روش میکروامولسیون و بررسی تاثیر پارامترهای ساختمان مایسلی بروی سایز ذرات (چکیده)
88 - ساخت کامپوزیت درجای FGM آلومینیوم-آلومینا به روش پرس داغ (چکیده)
89 - بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ایAl-Gr تولید شده با دو روش: SPS و پرس سرد-تف‌جوشی در کوره خلأ (چکیده)
90 - استفاده از روش همگن سازی در مایع به منظور ساخت کامپوزیت Al-Gr با دو روشSPS و پرس سرد-زینتر در کوره و بررسی ریزساختار آن (چکیده)
91 - Influence of spark plasma sintering and subsequent hot rolling on microstructure and flexural behavior of in-situ TiB and TiC reinforced Ti-6Al-4V composite (چکیده)
92 - Microstructural aspects of in-situ TiB reinforced Ti6Al4V composite processed by spark plasma sintering (چکیده)
93 - بررسی تغییر شکل پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت آزمون سقوط پرتابه (چکیده)
94 - Selective Acidic Leaching of Spent Zinc- Carbon Batteries Followed by Zinc Electrowinning (چکیده)
95 - Use of grey relational analysis for multi-objective optimisation of NiTiCu shape memory alloy produced by powder metallurgy process (چکیده)
96 - Study and Simulation of Shot peening Effect on Fatigue Life of a Powder Forged Connecting rod (چکیده)
97 - Microstructure and hardness evaluation of Al-SiO2nanocomposites produced with ultrasonic technique (چکیده)
98 - An Investigation of Tribological Properties of Al-Al2O3 Composites Fabricated by Spark Plasma Sintering Method (چکیده)
99 - تاثیر فعال سازی مکانیکی و لیچینگ مکانوشیمیایی بر روی انحلال کنستانتره های کالکوپیریت در اسید سولفوریک (چکیده)
100 - بررسی تولید فوم تخلخل بسته آلومینیومی با استفاده از نیترات سدیم و روش ذوب پودر متراکم شده (چکیده)
101 - بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینهTi-6Al-4Vتقویت شده با بورید تیتانیم درجا تشکیل شده به‌روش متالورژی پودر (چکیده)
102 - Fabrication of Aluminium-Carbon nanotube Composites Via Spark Plasma Sintering Method (چکیده)
103 - بررسی رفتار سایشی کامپوزیت آلومینیوم-نانولوله کربنی تولید شده به روش SPS (چکیده)
104 - Investigation of microstructural and mechanical properties of austempered steel bar-reinforced ductile cast iron composite (چکیده)
105 - بررسی جذب انرژی پنلهای ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخکاری (چکیده)
106 - Effects of density on the Bending and compressive properties of closed-cell aluminum foam (چکیده)
107 - Ceramic Particles Stabilized Aluminum Foams Produced by Melt Gas Injection (چکیده)
108 - On the role of aluminum powder on production copper foam by turning chips (چکیده)
109 - An investigation of production Al-Al2O3 composite foam via SHS (چکیده)
110 - Acoustic Absorption Behavior of closed-cell Aluminum Foams and sandwich panels (چکیده)
111 - Fabrication of Aluminum–Graphite Composites by SPS Method (چکیده)
112 - تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیم گرافیت به روش محلول سازی در متالورژی پودر (چکیده)
113 - بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری های مستعمل روی -کربن به روش هیدرومتالورژی (چکیده)
114 - بهینه سازی پارامترهای فرآیند متالورژی پودر جهت تولید آلیاژ حافظه دار نایتینول با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
115 - STUDY ON EFFECT OF INCLINED PLATE ANGLE AND MATERIAL ON MORPHOLOGY OF GRAPHITE FLAKES IN GRAY IRON (چکیده)
116 - On the milling and preheating on fabrication of NiTi produced by combustion synthesised NiTi (چکیده)
117 - The Effects of Aging Treatment Parameters on Microstructure and Hardness of Aluminium Bronze Alloy (چکیده)
118 - An Investigation of aluminum foam produced by sintering evaporation process (چکیده)
119 - عملیات حرارتی فولاد ابزار سردکار 1.2080 و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آن (چکیده)
120 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی قالب های آهنگری گرمکار 1.2344 (چکیده)
121 - بررسی تاثیر پارامتر های عملیات حرارتی بر روی ریزساختار، سختی و انرژی ضربه فولاد ابزار تندبر (HSS) 1.3343 (چکیده)
122 - On the milling and preheating on fabrication of combustion synthesized NiTi (چکیده)
123 - Fabrication of Fe/Al2O3 composite foam via combination of combustion synthesis and spark plasma sintering techniques (چکیده)
124 - بررسی اندازه دانه ی آستنیت اولیه در ریزساختار چدن خاکستری ریختگی به کمک سطح شیبدار به روش اکسیداسیون (چکیده)
125 - The Effect of Cooling Rate on Bainite Phase Formation in Austempered Nickel-Molybdenum Gray Cast Iron (چکیده)
126 - The Microstructure and Mechanical Properties of Hot Forged Vanadium Microalloyed Steel (چکیده)
127 - A novel process on production of thin wall austempered ductile iron heat-treted in the mold (چکیده)
128 - Improving pore morphology of PM 316L stainless steels by prealloyed powder prepassivation in 20% nitric acid (چکیده)
129 - The Effect of Cooling Rate on Bainite Phase Formation in Austempered Nickel-Molybdenum Gray Cast Iron (چکیده)
130 - PREPARATION OF AL2O3/CU CORE–SHELL STRUCTURAL COMPOSITES BY ELECTROLESS PLATING AND DETERMINATION OF OPTIMUM BATH COMPOSITION USING TAGUCHI EXPERIMENTAL DESIGN (چکیده)
131 - A Novel Process on Production of Thin Wall Austempered Ductile Iron Heat-treated in the Mold (چکیده)
132 - Feasibility study of porous Fe-Al2O3 composite fabrication through combination of SPS and SHS processes (چکیده)
133 - تأثیر مواد جوانه زا و سرعت سرد کردن بر جوانه زایی گرافیت در چدن (چکیده)
134 - بررسی امکان تولید فوم فلزی از پودر آهن به روش SPS (چکیده)
135 - بررسی تأثیر دما وآتمسفر تف جوشی برریز ساختار وخواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر تهیه شده از آلیاژ Astaloy CrM (چکیده)
136 - On the role of filler materials on physical and mechanical properties of aluminum foam produced by SDP (چکیده)
137 - Improving the corrosion behaviour of powder metallurgical 316L alloy by prepassivation in 20% nitric acid (چکیده)
138 - بررسی امکان بکارگیری روشی جدید برای تولید فوم کامپوزیت مس- الومینا (چکیده)
139 - بررسی رابطه ی ریز ساختار و رفتار کششی قطعات تف جوشی شده (چکیده)
140 - Investigation on the effects of hot forging parameters on the austenite grain size of vanadium microalloyed forging steel-30MSV6 (چکیده)
141 - Effect of die temperature on mechanical properties of hot pressed P/M (چکیده)
142 - بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنها (چکیده)
143 - An assessment of the process of Self-propagating High-Temperature Synthesisfor the fabrication of porous copper composite (چکیده)
144 - بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر مورفولوژی گرافیت و ریز ساختار چدن نشکن (چکیده)
145 - بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ریز ساختار چدن نشکن (چکیده)
146 - تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیوم-گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودر (چکیده)
147 - A study of copper composite foam produced by SHS (چکیده)
148 - Innovative processing of porous copper composite by chemical reaction (چکیده)
149 - بررسی تأثیر دمای پیشگرم، میزان کرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه دانه ی فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار MSV630 (چکیده)
150 - بهینه سازی فرآیند عملیات حرارتی فولاد ابزار تندبر( HSS ) AISI M42 (چکیده)
151 - بررسی تأثیر روانساز و دمای فشردن بر خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر (چکیده)
152 - On the combined effect of lubrication and compaction temperature on properties of iron-based P/M parts (چکیده)
153 - Effect of heat treatment, lubricant and sintering temperature on dry sliding wear behavior of medium alloyed chromium PM steels (چکیده)
154 - Recycling of aluminium alloy turning scrap via cold pressing and melting with salt flux (چکیده)
155 - بررسي تاثير جوانه زائي بر نحوه انجماد و ساختار چدن نشكن (چکیده)