بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی


موارد یافت شده: 9

1 - تحلیل و بررسی وضعیت،علل و پیامدهای تخریب زیست محیطی دریاچه ارومیه (چکیده)
2 - تحلیل و بررسی تاثیرات منابع آبی و اقلیم در سکونت گزینی روستاهای غرب ایران،نمونه موردی:بخش خاو و میرآباد (چکیده)
3 - ارزیابی اثرات جابه‌جایی و انتقال روستاهای در معرض مخاطرات طبیعی (نمونه موردی: روستای بیساباد نوسازی استان خراسان رضوی) (چکیده)
4 - کاربرد مدل هیدرولوژیکی- توزیعی مکانی در تعیین هیدروگراف سیل رودخانه اترک (چکیده)
5 - رسوبات آب راکد کلید کشف و بازسازی پالئوسیلابها (چکیده)
6 - برآورد دبی و سطح سیلاب های بزرگ با استفاده از هیدرولوژی پالئوسیلاب، مطالعه موردی: سیلاب بزرگ سال 1365 در رودخانه قره آغاج استان فارس (چکیده)
7 - پهنه بندی مخاطرات بارشی در شمال شرق ایران (چکیده)
8 - Numerical Modeling of the Exceptional South Foehn Event over Alborz Mountains during December 2005 Extensive Forest Fire (چکیده)
9 - تحلیل سینوپتیکی بارندگیهای سنگین و فراگیر غرب ایران (چکیده)