بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی


موارد یافت شده: 15

1 - Cluster analysis for quantitative data in mathematics education (چکیده)
2 - A spectral parametric iteration method for partial differential equation (چکیده)
3 - Numerical solution of nonlinear integral equations using Haar wavelets (چکیده)
4 - PROPERTIES OF BIFURCATING PERIODIC SOLUTIONS IN A DELAYED FIVE-NEURON BAM NEURAL NETWORK MODEL (چکیده)
5 - THE JACOBSON GRAPH OF COMMUTATIVE RINGS (چکیده)
6 - ON MIXED C-SEMIGROUPS OF OPERATORS ON BANACH SPACES (چکیده)
7 - A REVIEW AND A COMPARISION OF RADON TRANSFORM WITH FOURIER TRANSFORM (چکیده)
8 - Topologically mixing solenoid type attractors (چکیده)
9 - استنباط آماری برروی پارامترهای توزیع گاما سه پارامتری براساس داده های کامل و داده های سانسور فزاینده نوع دو (چکیده)
10 - Some operator inequalities involving Chebyshev inequality (چکیده)
11 - بررسی پارامترهای پیچیدگی پروژه با منابع محدود (چکیده)
12 - ارائه الگوریتم ابتکاری برای مساله درخت فراگیر کمینه با محدودیت تاخیر (چکیده)
13 - MOMENTS OF ORDER STATISTICS FROM THE SKEW-NORMAL DISTRIBUTION WITH SOME APPLICATIONS (چکیده)
14 - برآورد پارامترهای الگوی وایبل مبتنی براثر مشخصه در سیستمهای مهندسی منسجم (چکیده)
15 - SOME RESULTS ON THE POWER GRAPH OF GROUPS (چکیده)