بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: هخامنشیان


موارد یافت شده: 11

1 - آسیب‌شناسی مشروعیت در اندیشۀ سیاسی هخامنشیان (تحلیل محتوای کتیبه‌ها) (چکیده)
2 - نقش سرزمین های شرقی ایلام؛ اَرجان و ایذه، در انتقال فرهنگ ایلام نو به پارس (چکیده)
3 - برسی جایگاه و همیت مکان گزینی پایتخت در دوره هخامنشی (چکیده)
4 - محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی هیرکانیه در دوره هخامنشیان (چکیده)
5 - نقش حکومت های محلی ایرانی نژاد شرق آسیای صغیر در شکل گیری اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی نزد اشکانیان (چکیده)
6 - اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی در میان ساسانیان و نقش اشکانیان در این انتقال (چکیده)
7 - پارسیها و عیلامیها: بررسی جایگاه فرهنگ و تمدن عیلام در حکومت هخامنشی (چکیده)
8 - ایران باستان در تاریخنگاری اندیشمندان غربی (چکیده)
9 - نقش خاندان های کهن در فراز و فرود سلسله های ایرانی در دوره ایران باستان (چکیده)
10 - مکان جغرافیایی پارسوا، پارسواش و پارسوماش (چکیده)
11 - مکان جغرافیایی پارسه داریوش (چکیده)