بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: EEG


موارد یافت شده: 14

1 - Predicting Neuroticism Based on EEG Power Oscillations: Fearful Face as a Mediator Role (چکیده)
2 - Culture Modulates the Brain Response to Harmonic Violations: An EEG Study on Hierarchical Syntactic Structure in Music (چکیده)
3 - A combined portable multimodal imaging system for electric and hemodynamic activity of the brain (چکیده)
4 - A Wireless Hybrid EEG-NIRS instrument for monitoring the electric and hemodynamic brain activity (چکیده)
5 - Qualitative and Quantitative Evaluation of EEG Signals in Epileptic Seizure Recognition (چکیده)
6 - بررسی رابطه بین پوش سیگنال صحبت و فعالیت الکتریکی قشر مغز (چکیده)
7 - Investigating the effective brain networks related to working memory using a modified directed transfer function (چکیده)
8 - Automatic epilepsy recognition with using HOS analysis of EEG signals (چکیده)
9 - حذف آرتیفکت پلک‎زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی (چکیده)
10 - Higher Order Spectra Analysis of EEG Signals in Emotional Stress States (چکیده)
11 - اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر (چکیده)
12 - مدل سازی سیگنال EEG، آرتیفکت چشمی و آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر (چکیده)
13 - حذف آرتیفکت پلک زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی (چکیده)
14 - Fast and robust Detection of Epilepsy in Noisy EEG Signals Using Permutation Entropy (چکیده)