بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Kopetdagh


موارد یافت شده: 13

1 - Does the intensive grazing and aridity change the relations between the dominant shrub Artemisia kopetdaghensis and plants under its canopies? (چکیده)
2 - Lower Cretaceous microbialite and encrusters; implication for lagoon-sea level oscillations under Milankovitch effects in NE-Iran (چکیده)
3 - Paleoenvironmental perturbation across the Cenomanian-Turonian boundary (OAE2) in the Kopet-Dagh basin inferred from benthic foraminiferal assemblages and geochemical anomalies (چکیده)
4 - Ecological niche differentiation and taxonomic distinction between Eremias strauchi strauchi and Eremias strauchi kopetdaghica (Squamata: Lacertidae) on the Iranian Plateau based on ecological niche modeling (چکیده)
5 - اثر چرای دام و تاج پوشش بوته های مرتعی بر همزیستی بین میکوریزا و Bromus kopetdaghensis (چکیده)
6 - Biosystematic study of Calomyscus mystax (Rodentia, Calomyscidae) from northeastern Iran (چکیده)
7 - A STUDY ON THE AUTECOLOGY OF DOREMA KOPETDAGHENSE PIMENOV (APIACEAE) IN KHORASAN RAZAVI PROVINCE (چکیده)
8 - بررسی جوانه زنی و عدد کروموزومی در گونه گیاهی Dorema kopetdaghense Pimenov در استان خراسان رضوی (چکیده)
9 - Allium aladaghense (Amaryllidaceae, Allieae), a new species of section Asteroprason from northeast of Iran (چکیده)
10 - ارتباط بین تاثیر آللوپاتی گیاه درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Podl) بر بروموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov) با فنولوژی ومحتوای ترکیبات فنلی (چکیده)
11 - Juraella bifurcata Bernier, 1984 (Calcareous alga, Gymnocodiaceae?) fromthe lower cretaceous (Barremian) Tirgan Formation of the kopetdagh basin, NE Iran (چکیده)
12 - بررسی تاثیر تاج پوشش Artemisia khorasanica Podl بر جنبه های فیزیولوژیکی استقرار و بقاء Bromus kopetdaghensis Drobov (چکیده)
13 - بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره اندام هوایی و ریشه Artemesia khorasanica Podl بر جوانه زنی و رشد گیاه Bromus kopetdaghensis Dobov (چکیده)