بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Lipid profile


موارد یافت شده: 12

1 - تثیر یک دوره بازتوانی قلبی بر برخی عوامل کلیدی انتقال معکوس کلسترول و سطح سرمی ‏TNFα‏ در بیماران ‏بای‌پس عروق کرونر (چکیده)
2 - Effects of curcumin and its nano-micelle structure form on body weight, insulin resistance, adiponectin, and blood biochemical parameters of streptozotocin-induced diabetic rats (چکیده)
3 - EFFECT OF EIGHT WEEKS OF COMBINED TRAINING (INTERMITTENT-RESISTANCE ENDURANCE AND CONTINUOUS-RESISTANCE ENDURANCE) ON COAGULATION, FIBRINOLYTIC AND LIPID PROFILES OF OVERWEIGHT WOMEN (چکیده)
4 - The Effect of Eight Weeks of Interval Endurance-Strength Endurance at the Same Time the Fluctuation of D-dimer Continuous-Resistance and lipid Profile in Overweight Women (چکیده)
5 - Effect of short-term aerobic exercise and green tea consumption on MFO, Fatmax, body composition and lipid profile in sedentary postmenopausal ‎women (چکیده)
6 - Effects of fasting and detraining on body composition, lipid profile and maximum oxygen uptake of active postmenopausal women (چکیده)
7 - Bioprocess engineering of microalgae to optimize lipid production through nutrient management (چکیده)
8 - Serum lipid profile changes following clinical propofol anesthesia in dogs (چکیده)
9 - The Effect of Ramadan Fasting on Biochemical and Performance Parameters in Collegiate Wrestlers (چکیده)
10 - The Effect of Ramadan Fasting on Biochemical and Performance Parameters in Collegiate Wrestlers (چکیده)
11 - تاثیر4 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین برشاخص های لیپوپروتئینی و قندخون زنان دیابتی نوع دو (چکیده)
12 - The Effect of Iranian Shallot or Garlic Aqueous Extracts on Learning, Memory and Serum Biochemical Variables in Fructose-fed Wistar Rats (چکیده)