بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Meloidogyne


موارد یافت شده: 14

1 - اولین گزارش از حضور Meloidogyne cruciani در باغ‏های پسته استان کرمان (چکیده)
2 - GENOTYPIC AND BIOCHEMICAL VARIATION IN THE RESPONSE OF BARLEY TO THE ROOT-KNOT NEMATODE (MELOIDOGYNE JAVANICA) AT SEEDLING STAGE (چکیده)
3 - تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف نماتدMeloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با استفاده از نشانگرRAPD-PCR (چکیده)
4 - The nematicidal potential of localBacillusspecies against the root-knot nematode infecting greenhouse tomatoes (چکیده)
5 - Plant Extracts to Control Meloidogyne incognita on Cucumber (چکیده)
6 - بررسی اثرعصاره برگ درمنه و کرچک در کاهش جمعیت نماتد ریشه گرهی خیار( Meloidogyne incognita ) (چکیده)
7 - Studies on Growth Disorders of Pistachio Caused by Root-Knot Nematode (Meloidogyne javanica) in Mahvelat Iran (چکیده)
8 - مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و M. incognita در ایران با روش PCR-RFLP (چکیده)
9 - تعیین فعالیت ضد نماتدی عصاره الکلی برگ و روغن دانه کرچک علیه نماتد مولد گره ریشه(Meloidogyne incognita) در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
10 - جداسازی و تنوع ژنتیکی درون گونه ای Meloidogyne cruciani با نشانگر RAPD-PCR در منطقه جیرفت (چکیده)
11 - تنوع مرفولوژیکی و ژنتیکی جمعیت های مختلف گونه Meloidogyne javanica بر روی میزبانهای مختلف در استان خراسان رضوی (چکیده)
12 - جداسازی گونه Meloidogyne cruciani از گلخانه های خیار منطقه جیرفت و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه ای آن بانشانگرRAPD (چکیده)
13 - بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica)) در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
14 - چندشکلی آنزیمی در گونه های Meloidogyne در ایران (چکیده)