بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: PCA


موارد یافت شده: 23

1 - Growth, leaf gas exchange and physiological parameters of two Glycyrrhiza glabra L. populations subjected to salt stress condition (چکیده)
2 - Rheological, physical, and sensory properties of non‐fat ice creams as affected by selected fat replacers (چکیده)
3 - A study on aroma release and perception of saffron ice cream using in-vitro and in-vivo approaches (چکیده)
4 - Randomized non-linear PCA networks (چکیده)
5 - Robust state estimation in power systems using pre-filtering measurement data (چکیده)
6 - Pomegranate seed clustering by machine vision (چکیده)
7 - توسعه‌ی شاخص تجمیعی خشکسالی (ADI) بر پایه‌ی تجزیه به مولفه‌های اصلی به منظور پایش خشکسالی کشاورزی در استان گلستان – ایران (چکیده)
8 - Investigating the relationship between the perceived thickness of the chocolate pudding in sensory and instrumental analysis (چکیده)
9 - The Impact of Land use on Bacterial Community Composition and Physicochemical Properties of Soil (چکیده)
10 - Spatial distribution and composition of aliphatic hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons and hopanes in superficial sediments of the coral reefs of the Persian Gulf, Iran (چکیده)
11 - تعیین یک شاخص بهینه چند سنسوره سنجش از دوری به منظور ارتقای فرایند پایش زمان واقعی خشکسالی در مناطقی با پوشش اراضی ناهمگن (چکیده)
12 - بررسی ویژگی های رئولوژیکی و حسی موس شکلاتی حاوی سدیم کازئینات و ژلاتین (چکیده)
13 - Application of pH metric Titrations for identification of adulterated saffron Using Chemometrics Method: Principal Component Analysis (چکیده)
14 - Assessment of climatic indices limiting rainfed wheat yield (چکیده)
15 - کاربرد تصویربرداری فراطیفی در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی (چکیده)
16 - شناسایی قارچ های مولد آفلاتوکسین در کشمش با استفاده از روش Multiplex PCA (چکیده)
17 - حذف آرتیفکت پلک‎زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی (چکیده)
18 - Comparative morphological and molecular study of Iranian populations of Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter,1984 and other members of ‘H. avenae group’ (چکیده)
19 - Morphometrical and genetic diversity of Meloidogyne javanica from the north east of Iran (چکیده)
20 - Feature Selection in Spectral Clustering (چکیده)
21 - خوشه بندی طیفی با انتخاب بردارهای ویژگی kernel PCA (چکیده)
22 - حذف آرتیفکت پلک زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی (چکیده)
23 - شناسايي چهره با استفاده از چهره هاي ويژه (آناليز اجراي اصلي) و شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)