بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Pseudomonas putid


موارد یافت شده: 9

1 - Chemical Variation in the Essential Oil of Salvia leriifolia Benth. in Response to Organic and Biological Fertilizers (چکیده)
2 - تثیر سورفکتانت باکتریایی همراه با کاربرد کلات کننده‌ها بر کادمیم محلول در یک خاک آهکی (چکیده)
3 - Genomic, phylogenetic and catabolic re-assessment of the Pseudomonas putida clade supports the delineation of Pseudomonas alloputida sp. nov., Pseudomonas inefficax sp. nov., Pseudomonas persica sp. nov., and Pseudomonas shirazica sp. nov (چکیده)
4 - Investigation of yield and yield components response of Salvia leriifolia Benth. to biological and organic fertilizers (چکیده)
5 - Effects of Biological Fertilizers on Some Growth Traits of Rice (Oryza sativa L.) (چکیده)
6 - مدل سازی منحنی رشد باکتری Pseudomonas putida KT2440 با استفاده از مدل ریاضی گامپرتز (چکیده)
7 - بررسی تولید بیوسورفکتانت و کاهش کشش سطحی در باکتری های Pseudomonas putida و Pseudomonas fluorescens (چکیده)
8 - Influence of planting date, intercropping and plant growthpromoting rhizobacteria on cumin (Cuminum cyminum L.)with particular respect to disease infestation in Iran (چکیده)
9 - Effects of organic and biological fertilizers on fruit yield and essential oil of sweet fennel (Foeniculum vulgare var. dulce) (چکیده)