بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: RDMT50


موارد یافت شده: 11

1 - تحمل به یخ‌زدگی در برخی از ژنوتیپ‌های عدس تحت شرایط کنترل‌شده (چکیده)
2 - ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند (.Beta vulgaris L) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
3 - تاثیر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط کنترل شده (چکیده)
4 - ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinarisMedik.) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
5 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کنترل شده (چکیده)
6 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کنترل شده (چکیده)
7 - Freezing tolerance of lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes under laboratory conditions (چکیده)
8 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقنددر شرایط کنترل شده (چکیده)
9 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا (Brassica napus L) پس از خو سرمایی در شرایط کنترل شده (چکیده)
10 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
11 - بررسی تاثیر اسپری بتایین بر تحمل به یخ زدگی نخود در شرابط کنترل شده (چکیده)