بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: RSM


موارد یافت شده: 23

1 - LBM simulation of fluid flow in a viscous micropump with non-circular rotors and RSM approach for multiple response optimization (چکیده)
2 - Implication of Statistical Design Approach Methodology for Optimization of COD Removal, Effluent Quality, and Biosludge Settling Properties in Aerobic Bioreactors (چکیده)
3 - Optimization of several hydrodynamic and non-hydrodynamic operating parameters in treatment of synthetic wastewater containing wheat starch in a sequencing batch reactor (SBR) using response surface methodology (چکیده)
4 - Control of interaction between MHD and nanofluid for thermal and drag management by RSM (چکیده)
5 - Application of response surface methodology and artificial neural network for analysis of p-chlorophenol biosorption by dried activated sludge (چکیده)
6 - بهینه سازی محیط کشت حاوی شیره خرما جهت تولید لیپاز توسط آسپرژیلوس نایجر به روش پاسخ سطح (چکیده)
7 - ارزیابی ویژگی های رنگی و بافت سنجی دانه های انار آماده مصرف طی دوره نگهداری و بهینه یابی شرایط مختلف بسته‌بندی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
8 - Removal of Phenol Dyes Using a Photocatalytic Reactor with SnO2/Fe3O4 Nanoparticles (چکیده)
9 - Comparison of RSM and ANN for the investigation of linear alkylbenzene synthesis over H14[NaP5W30O110]/SiO2 catalyst (چکیده)
10 - بهینه سازی قابلیت جذب انرژی ستون جدار نازک نقطه جوش شده توسط روش RSM (چکیده)
11 - Progressive Failure and Energy Absorption of Aluminum Extrusion Damage (چکیده)
12 - Crashworthiness Optimization of Foam-filled and Empty Spot-welded Columns (چکیده)
13 - شبیه سازی عددی شبیه سازی عددی جت بازگشتی در جریان پایا و ناپایای کاویتاسیون جزئی حول استوانه سرتخت با استفاده ازمدل آشفتگی RSM (چکیده)
14 - شبیه سازی عددی اندرکنش دو جت جریان آشفته صفحه ای (چکیده)
15 - Effects of gas properties and geometrical parameters on performance of a vortex tube (چکیده)
16 - Effects of Fat Replacers and Sweeteners on the Time-Dependent Rheological Characteristics and Emulsion Stability of Low-Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology (چکیده)
17 - Optimization of Fat Replacers and Sweetener Levels to Formulate Reduced- Calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology (چکیده)
18 - The time dependent rheological characteristics of low- calorie pistachio butter: A response surface methodology (چکیده)
19 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آویسن باغی (تیموس ولگاریس) بر E. coli O157:H7 در سس مایونز (چکیده)
20 - مقایسه تاثیر مدلهای مختلف توربولانسی بر نمایش چرخش و برگشت جریان (چکیده)
21 - multi-objective optimization of air-dried banana quality pretreated with osmotic dehydration and ultrasonication using RSM (چکیده)
22 - بررسی عددی جریان توربولنس شتابدار در حال توسعه در ورودی لوله (چکیده)
23 - A systematic and simple approach for designing Takagi-Sugeno fuzzy controller with reduced data (چکیده)