بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Solution combustion


موارد یافت شده: 13

1 - Cu-Mn mixed-component oxide nanoparticles synthesized via the one-step solution combustion method with enhanced water evaporation efficiency (چکیده)
2 - سنتز نانوذرات اکسید دوظرفیتی مس به روش احتراق در محلول و بررسی خواص ضدباکتریایی آن در برابر گونه های باکتریایی گرم مثبت و منفی (چکیده)
3 - Synthesis and crystallization of (Co, Cr, Fe, Mn, Ni)3O4 high entropy oxide: The role of fuel and fuel-to-oxidizer ratio (چکیده)
4 - Silicon-doped calcium phosphates; the critical effect of synthesis routes on the biological performance (چکیده)
5 - Optimization of fuel ratio in solution combustion method for fabrication of nickel aluminate spinel used in the esterification reaction (چکیده)
6 - Fabrication of nanosized SO42−/Co–Al mixed oxide via solution combustion method used in esterification reaction: effect of urea-nitrate ratio on the properties and performance (چکیده)
7 - Single-phase magnetite with high saturation magnetization synthesized via modified solution combustion synthesis procedure (چکیده)
8 - Influence of fuel type on microwave-enhanced fabrication of KOH/Ca 12 Al 14 O 33 nanocatalyst for biodiesel production via microwave heating (چکیده)
9 - Microwave-Assisted Solution Combustion Synthesis of Spinel-Type Mixed Oxides for Esterification Reaction (چکیده)
10 - Effect of alumina percentage on size and superparamagnetic properties of Ni-Al2O3 nanocomposite synthesized by solution combustion (چکیده)
11 - A study on the structure and catalytic performance of ZnxCu1-xAl2O4 catalysts synthesized by the solution combustion method for the esterification reaction (چکیده)
12 - Fast Prepared Ni-Al2O3 Nanocomposi te Thro ugh Solution Combustion Synthesis (چکیده)
13 - Microwave assisted the synthesis of ZnO and CuO promoted alumina for esterification reaction (چکیده)