بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: effective dose


موارد یافت شده: 20

1 - On the Effective Dose Estimation Based on Two-Dosimeter Algorithm: A Method to Reduce Uncertainty (چکیده)
2 - Radon transfer from water to milk (چکیده)
3 - Effects of computational phantoms on the effective dose and two-dosimeter algorithm for external photon beams (چکیده)
4 - Dose estimation in reference and non-reference pediatric patients undergoing computed tomography examinations: a Monte Carlo study (چکیده)
5 - An overview of exposure parameters, dose measurements and strategies for dose reduction in pediatric CT examinations (چکیده)
6 - Evaluation of broadleaf weeds control with some post-emergence herbicides in maize (Zea mays L.) in Iran (چکیده)
7 - Finding a suitable shield for mixed neutron and photon fields based on an Am–Be source (چکیده)
8 - Different effective dose conversion coefficients for monoenergetic neutron fluence from 10-9 MeV to 20 MeV – A methodological comparative study (چکیده)
9 - Radioactivity and dose assessment of heavy radioactive pollution, radon and radium from water sources of 3 northern regions in Iran (چکیده)
10 - استفاده از دو دزیمتر در تخمین دز موثر نوترون برای هندسه های APوPA (چکیده)
11 - برآورد دز موثر در میدان های ناشناخته فوتون بااستفاده از دو دز سنج (چکیده)
12 - دز سنجی BCA (چکیده)
13 - دز سنجی پرتوهای مصنوعی در محیط زیست با استفاده از کد MCNP (چکیده)
14 - تخمین دز موثر کل بدن در هندسه های متفاوت دزیمتری با استفاده از دزیمتری نوترون (چکیده)
15 - محاسبه دز موثر حاصل از پرتوزایی طبیعی در خاک با استفاده از کد MCNP (چکیده)
16 - برآورد دز رسیده از یک سیستم مین یاب به روش پس پراکندگی نوترون (چکیده)
17 - Reducing the Effective Dose Equivalent on 5 Year- Old ORNL Phantom by the Use of Γ-Shields on in Vivo BCA Facility (چکیده)
18 - Which Body Model Is More Suitable for Dosimetry Calculations? (چکیده)
19 - Evaluation of the Radiation Dose from Radon Ingestion and Inhalation in Springs, Wells, Rivers and Drinking Water of Ramsar in Iran (چکیده)
20 - Which factors affect on Estimation of absorbed dose and effective dose (چکیده)