بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Ferula ovina


موارد یافت شده: 11

1 - دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما - Ferula ovina - در شرایط درون شیشهای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم (چکیده)
2 - The morphophysiological dormancy of Ferula ovina seeds is alleviated by low temperature and hydrogen peroxide (چکیده)
3 - Ferutinin: A Natural and Effective anti-tumour Compound (چکیده)
4 - Ferutinin, an Apoptosis Inducing Terpenoid from Ferula ovina (چکیده)
5 - Investigating the cytotoxic and apoptosis inducing effects of monoterpenoid stylosin in vitro (چکیده)
6 - اثرات سمیت سلولی مونوترپن stylosin بر روی سلول های کارسینومای مثانه (چکیده)
7 - مطالعه اثرات افزایش سمیت سیس پلاتین توسط گالوانیک اسید در شرایط in vitro (چکیده)
8 - Investigating the cytotoxic effects of monoterpenoid ferutinin on bladder carcinoma cells (چکیده)
9 - The cytotoxic effects of a monoterpenoid from Ferula ovina on bladder cancer cells (چکیده)
10 - Investigating the cytotoxic effects of stylosin, a monoterpene from Ferula ovina (چکیده)
11 - بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro (چکیده)