بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Pseudomonas aeruginosa


موارد یافت شده: 23

1 - Design and assessment of novel synthetic peptides to inhibit quorum sensing-dependent biofilm formation in Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
2 - بررسی تولید متالوبتالاکتامازها و ردیابی ژن های blaVIM-1,2 و blaIMP-1,2 در جدایه های سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های بالینی مراکز درمانی استان خراسان رضوی (چکیده)
3 - بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات (چکیده)
4 - Evaluation of MexAB-OprM efflux pump and determination of antimicrobial susceptibility in Pseudomonas aeruginosa human and veterinary isolates (چکیده)
5 - COMPARISON OF THE PREVALENCE OF METALLO-Β-LACTAMASE RESISTANCE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA BETWEEN 1396 AND 1397 BY DOUBLE DISK SYNERGY TEST AND COMBINE DISK METHODS IN MASHHAD'S HOSPITALS (چکیده)
6 - Detection of mexA and mexB efflux genes in multi drug resistant isolates of pseudomonas aeruginosa by multiplex PCR (چکیده)
7 - Comparison of antibiotic resistance patterns of Pseudomonas aeruginosa in human and bovne isolates (چکیده)
8 - Evaluation of virulence markers in pseudomonas aeruginosa isolates from infected patients (چکیده)
9 - Evaluation of virulence markers in pseudomonas aeruginosa isolates from infected patients (چکیده)
10 - ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF OUTER MEMBRANE VESICLES FROM A CLINICAL ISOLATE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA (چکیده)
11 - GENOTOXIC EFFECTS OF OUTER MEMBRANE VESICLES FROM A CLINICAL ISOLATE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA ON HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES USING MICRONUCLEUS ASSAY (چکیده)
12 - Modulation of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa by ZnO nanoparticles (چکیده)
13 - Application of intelligent modeling to predict the population dynamics of Pseudomonas aeruginosa in Frankfurter sausage containing Satureja bachtiarica extracts (چکیده)
14 - Inhibition of quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa by two herbal essential oils from Apiaceae family (چکیده)
15 - An investigation on the effect of alcoholic and aqueous extracts of Dorema aucheri (Bilhar) on some pathogenic bacteria in vitro (چکیده)
16 - Investigating of Satureja bachtiarica extract against pseudomonas aeruginosa (چکیده)
17 - بررسی مولکولی اثرات ضد Quorum sensing برخی ترکیبات گیاهی علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
18 - Multiple-locus variable number of tandem repeats (VNTR) fingerprinting (MLVF) and antibacterial resistance profiles of extended spectrum beta lactamase (ESBL) producing Pseudomonas aeruginosa among burnt patients in Tehran (چکیده)
19 - Evaluation of biofilm production and characterization of genes encoding type III secretion system among Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients (چکیده)
20 - بررسی اثر چند گیاه دارویی ایران بر روی بیان برخی ژن های مرتبط با quorum sensing در باکتری Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
21 - بررسی اثر ضدباکتریایی نانوذرات اکسید روی علیه Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
22 - PA4203, a novel regulator of fitness, quorum sensing and pyoverdine systems in Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
23 - مروری بر Quorum sensing درP. aeruginosa ː نقش تنظیم کننده های جدید (چکیده)