بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: اسد عازمی


موارد یافت شده: 15

1 - طراحی وساخت بخاری گاز سوز هوشمند (چکیده)
2 - Chaotic Attitude Synchronization of Multiple Spacecraft Using Distributed Predictive Control (چکیده)
3 - Chaos Synchronization of Fractional-Order Lorenz System wi Unscented Kalman Filter (چکیده)
4 - recognizing pathogenic antibodies in sle using general regression neural networks (چکیده)
5 - تحلیل و کنترل پدیده ری‌انتری با استفاده از شناسایی هدایتهای یونی در بافت میوکارد بطن (چکیده)
6 - Centralized Fuzzy Kalman Filtering for Uncertain Stochastic System Over Sensor Network (چکیده)
7 - A stochastic measure theoretical approach for solving nonlinear stochastic optimal control problem (چکیده)
8 - A Sliding-mode Adaptive Observer Chaotic Communication Scheme (چکیده)
9 - کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی تطبیقی و بهینه (چکیده)
10 - شناسایی کندکتانسهای یونی در مدل ری انتری از سلولهای بافت میوکارد بطن (چکیده)
11 - identification of ionic conductances in a reentry model pacemaker cells based on the phase response curve (چکیده)
12 - Synchronization of two coupled pacemaker cells based on the phase response curve (چکیده)
13 - A State Observer and a Synchronization Method for Heart Pacemakers (چکیده)
14 - کنترل هماهنگ tcsc,svc جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی (چکیده)
15 - کنترل کننده های مد لغزشی فازی تطبیقی برای درایوهای کنترل سرعت و موقعیت موتور القایی. (چکیده)