بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: امیر دادرس مقدم


موارد یافت شده: 11

1 - عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی (چکیده)
2 - اثرتنوع ‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
3 - Determining the Optimum Brands Diversity of Cheese Using PSO (Case Study: Mashhad) (چکیده)
4 - سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
5 - مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد (چکیده)
6 - عوامل موثر بر رشد بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری (چکیده)
7 - Relation Between variations Price Agriculture of Iran With Inflation And GDP (چکیده)
8 - The survey of development role of financial markets on the agriculture sector growth in Iran (چکیده)
9 - Relationship between Financial Ratios and Stock Prices for the Food Industry Firms in Stock Exchange of Iran (چکیده)
10 - The survey of energy demand in Islamic countries by using of panel data (چکیده)
11 - آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن (چکیده)