بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بی بی صدیقه فضلی بزاز


موارد یافت شده: 9

1 - T-Box20 inhibits osteogenic differentiation in adipose-derived human mesenchymal stem cells: the role of T-Box20 on osteogenesis (چکیده)
2 - Overexpression of MicroRNA-148b-3p stimulates osteogenesis of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells: the role of MicroRNA-148b-3p in osteogenesis (چکیده)
3 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم‌های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا (چکیده)
4 - بررسی ویژگیهای شیمیایی و میکروبی انواع ماستهای سنتی عشایر خراسان رضوی (چکیده)
5 - شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی (چکیده)
6 - بررسی خصوصیات فیزیکو - مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رس (چکیده)
7 - Identification, typing and functional characterization of dominantl actic acid bacteria strains from Iranian traditional yoghurt (چکیده)
8 - Chemical and antimicrobial studies of Juniperus excelsa subsp. excelsa and Juniperus excelsa subsp. polycarpos essential oils (چکیده)
9 - Chemical and antimicrobial studies of Juniperus communis subsp. hemisphaerica and Juniperus oblonga essential oils (چکیده)