بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حمید محمدی


موارد یافت شده: 16

1 - بررسی تاثیر سیاست های قیمتی و سرمایه گذاری در فنآوری های آب اندوز بر کسری مخازن آب زیرزمینی و هزینه های اجتماعی در استان خراسان رضوی (چکیده)
2 - FEM-based simulation of the mechanical behavior of grapefruit under compressive loading (چکیده)
3 - شبیه سازی توسعه سیستم های مدرن آبیاری بر تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی خراسان رضوی (چکیده)
4 - Finite element analysis of the dynamic behavior of pear under impact loading (چکیده)
5 - تأثیر کاربرد توأم ترکیبات کلسیم دار و پلی آمین های آزاد در زمان های مختلف رشدی بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد پسته رقم (چکیده)
6 - Effect of Loading Position and Storage Duration on the Textural Properties of Eggplant (چکیده)
7 - بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر (چکیده)
8 - تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی (چکیده)
9 - بررسی نقش تعاونی های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعه موردی چغندرکاران استان فارس) (چکیده)
10 - بررسی آسیب مکانیکی در میوه‌های هسته دار مطالعه موردی گیلاس تک دانه مشهدی (چکیده)
11 - Axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of a viscous, compressible fluid on a cylinder with constant heat flux (چکیده)
12 - Stagnation-Point Flow and Heat Transfer of a Viscous, Compressible Fluid on a Cylinder (چکیده)
13 - Numerical modeling of charring material ablation with considering chemical reaction, mass transfer and surface heat transfer effects (چکیده)
14 - Numerical Modeling of Non-Charring Material Ablation with Considering Chemical Reaction Effects, Mass Transfer and Surface Heat Transfer (چکیده)
15 - تاثیر تلقیح جدایه های مقاوم به خشکی بر سیستم تثبیت بیولوژیکی باکتری سینوریزوبیوم و عملکرد گیاه یونجه در شرایط خشکی (چکیده)
16 - مقایسه میزان پلی ساکارید خارج سلولی توسط باکتری سینوریزوبیوم (چکیده)