بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سلیمان صادقی


موارد یافت شده: 10

1 - تحلیل فضایی- زمانی امواج گرمایی خراسان رضوی (چکیده)
2 - تحلیل همدید بارش برف سنگین جاده های کوهستانی زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: جاده چلگرد - شهرکرد- لردگان) (چکیده)
3 - مراکز فعالیت و الگوهای سینوپتیکی مرتبط با بارش برف سنگین در شمال غرب ایران (چکیده)
4 - نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر مشهد (چکیده)
5 - تحلیل همدیدی خشکسالی های فراگیر در استان خراسان رضوی (چکیده)
6 - پهنه‌بندی پتانسیل‌های توپو کلیمایی کشت گندم دیم در استان کرمانشاه (چکیده)
7 - تحلیل همدیدی امواج سرمایی در شمال شرق ایران (چکیده)
8 - تحلیل میزان آسیب پذیری فیزیکی - کالبدی منطقه 9 شهر مشهد از دیدگاه زلزله خیزی (چکیده)
9 - تحلیل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی محلات شهر شیروان در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
10 - تحلیل همدیدی واچرخنده ها بر خشکسالی های فراگیر خراسان (چکیده)