بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدمحمدرضا حسینی


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی نقش واسط تفاهم بر رابطه بین کیفیت خدمات و اعتماد مسافران فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد (چکیده)
2 - بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه بر رابطه بین استراتژیهای بازرگانی و عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهر های صنعتی شهرستان مشهد( (چکیده)
3 - تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد (چکیده)
4 - تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد) (چکیده)
5 - بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتار کار آفرینانه بر رابطه بین استاتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی (چکیده)
6 - The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Business Strategies and Organizational Performance (چکیده)
7 - Recognizing influencing factors on students leadership trait potential (چکیده)
8 - The Investigation of Mediating Role of Organizational structure and Organizational learning in Relationship between Knowledge management and Organizational Performance (چکیده)
9 - A study on mediating role of organizational learning on relationship between market orientation and organizational performance (چکیده)
10 - Prioritizing Factors Affecting Bank Customers Using Kano Model and Analytical Hierarchy Process (چکیده)