بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: شهاب عراقی نژاد


موارد یافت شده: 15

1 - Introducing a New Long-Lead Hydrologic Forecasting System for Improving Reservoir Operation (چکیده)
2 - ارزیابی و مقایسه کارایی سه مدل AWBM، Sacramento و SimHyd در شبیه سازی رواناب حوضه امامه با استفاده از بهینه ساز واسنجی خودکار الگوریتم ژنتیک (چکیده)
3 - The combined effect of Persian Gulf and Mediterranean Sea surface temperature on operational forecast of spring streamflow for Karkheh basin, Iran (چکیده)
4 - بررسی پیش‌بینی پذیری بارش بهاره بر اساس نوسانات دمای سطح آب دریای مدیترانه و خلیج فارس (مطالعه موردی: حوضه کرخه) (چکیده)
5 - ارتقای دقت پیش‌بینی‌ جریان ماهانه با استفاده ازOrness Method برای ترکیب مدل‌ها (مطالعه موردی: پیش‌بینی جریان ورودی به سد سیمره) (چکیده)
6 - مقایسه کارایی الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و K نزدیک‌ترین همسایگی برای طبقه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی (چکیده)
7 - بررسی اثر پدیده تغییراقلیم بر رودخانه گرگانرود (چکیده)
8 - THE COMBINED EFFECT OF SEASONAL FLUCTUATIONS OF PERSIAN GULF AND MEDITERRANEAN SEA SURFACE TEMPERATURE ON MONTHLY STREAMFLOW FORECASTING OF KARKHEH RIVER, IRAN (چکیده)
9 - Assessment of Ordered Weighted Averaging Strategies in Combination of Streamflow Forecasting Models (چکیده)
10 - Assessment of model fusion strategy for increasing the accuracy of autumn rainfall forecasting (چکیده)
11 - ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE EFFECTS ON THE ANNUAL WATER YIELD OF RIVERS: A CASE STUDY OF GORGANROUD RIVER, IRAN (چکیده)
12 - Selected model fusion: an approach for improving the accuracy of monthly streamflow forecasting (چکیده)
13 - REGIONAL ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE USING STATISTICAL TESTS: CASE STUDY OF GORGANROUD-GHAREHSOU BASIN (چکیده)
14 - A Comparative Assessment of Artificial Neural Network, Generalized Regression Neural Network, Least-Square Support Vector Regression, and K-Nearest Neighbor Regression for Monthly Streamflow Forecasting in Linear and Nonlinear Conditions (چکیده)
15 - A Comparative Assessment of Support Vector Machines, Probabilistic Neural Networks, and K-Nearest Neighbor Algorithms for Water Quality Classification (چکیده)