بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فرزاد پیاده


موارد یافت شده: 17

1 - بهم پیوستگی آب-انرژی-مواد در تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون (چکیده)
2 - بهم پیوستگی آب-انرژی-مواد در تصفیه فاضلاب به روش A2O (چکیده)
3 - بهم پیوستگی آب-انرژی-مواد درتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (چکیده)
4 - تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی غلظت یون مس در سیستم های Aux Cooling نیروگاه های شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5 - بررسی پتانسیل حذف جلبک های موجود در آب آشامیدنی شهرها توسط پرمنگنات پتاسیم (چکیده)
6 - تعیین غلظت موثر ازن در حذف جلبک های موجود در تصفیه خانه های شهری (چکیده)
7 - بررسی تاثیر فشار و دما بر راندمان دبی عبوری از صافی های غشائی در تصفیه خانه های شهری (چکیده)
8 - حذف جلبکهای موجود در آب آشامیدنی با استفاده از ازن (چکیده)
9 - شناسایی و تشخیص جلبک های موجود در آب های آشامیدنی و حذف آن ها توسط پرمنگنات پتاسیم (چکیده)
10 - بررسی عوامل بیولوژیکی تاثیر گذار بر کیفیت آب سد طرق و تصفیه خانه شماره 2 مشهد (چکیده)
11 - بررسی پارامترهای موثر بر خوردگی در بخش آب Aux.Cooling نیروگاه های سیکل ترکیبی به وسیله نمونه گیریهای آنلاین یکساله (چکیده)
12 - بررسی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تولید کننده رنگ، بو و طعم در مخازن آب سد ها (چکیده)
13 - بررسی علل خوردگی در بخش آب Aux.Cooling نیروگاه های سیکل ترکیبی و ارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
14 - بررسی علل تولید بو و رنگ در مخازن آب سد کارده و تصفیه خانه شماره 1 مشهد (چکیده)
15 - بازیافت پسابهای صنعتی و نقش آن در کاهش بحران آب (چکیده)
16 - بررسی علل خوردگی در Filling Tank نیروگاه ها و ارائه راهکارهای رفع مشکل (چکیده)
17 - تشخیص و اندازه گیری ترکیبات مولّد طعم، بو و رنگ در مخازن آب (چکیده)