بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجتبی حیدری زاد


موارد یافت شده: 10

1 - δ18O and δ2H Characteristics of Moisture Sources and Their Role in Surface Water Recharge in the North-East of Iran (چکیده)
2 - Hydrochemical characteristics of inland rivers in Khorasan Razavi Province, North-Eastern Iran (چکیده)
3 - Stable Isotopes (18O, 2H, 13C) Properties of Kardeh River and Dam reservoir, North-Eastern Iran (چکیده)
4 - مطالعه هیدروشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار (18O و (H2 منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه کارستی اندرخ (شمال شهر مشهد) (چکیده)
5 - مطالعه مکانی و فصلی تغییرات هیدروژئوشیمیایی و بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد) (چکیده)
6 - Investigating geochemistry and the stable isotope (δ 18O & δ 2H) composition of Karde Carbonate lake water (NE Iran) (چکیده)
7 - بررسی ژئوشیمی و ژئومورفولوژی کارست در سازند مزدوران (مطالعه موردی: دره آل و اندرخ واقع در شمال مشهد) (چکیده)
8 - بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه کارده(شمال شهر مشهد) با استفاده از داده های هیدروشیمیایی و نمایه اشباع (SI)کانی های کربناته و سولفاته (چکیده)
9 - بررسی ارتباط ژئوشیمیایی بین لیتولوژی حوضه آبریز کارستی سد کارده و آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد) (چکیده)
10 - بررسی تغییرات فصلی ایزوتوپ‌های پایدار(اکسیژن18 و ﺩوتریم)موجوﺩ ﺩر بارندگی شهر تهران و ارتباط آن با پارامترهای کلیماتولوژی (چکیده)