بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: نرجس قهرمانی


موارد یافت شده: 10

1 - Evaluation of the effect of wastewater contamination on the geotechnical and electrical resistivity properties of a silty clay (چکیده)
2 - بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک -مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد- (چکیده)
3 - ارزیابی فرونشست زمین در اثر اشباع شدگی در خاک های ریزدانه مناطق مرکزی شهر مشهد (چکیده)
4 - تعیین مکان های مناسب اسفاده از آب مازاد قنوات جهت تغذیه آبخوان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP(مطالعه موردی استان خراسان ضوی) (چکیده)
5 - بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد) (چکیده)
6 - بررسی اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه مصالح (چکیده)
7 - بررسی سد زیرزمینی ابیورد (چکیده)
8 - بهسازی زمین با استفاده از روش زهکشی (مطالعه موردی : روستای فخران) (چکیده)
9 - دیوار حائل ایجاد شده با استفاده ار روش های nailing و Anchor (چکیده)
10 - تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor و Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT (چکیده)