بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Ghorbani


موارد یافت شده: 13

1 - Impacts of some clinicopathodemography and colorectal tissues key cell cycle and mucin stabilizing molecules on the metastasis trend in colorectal cancer patients (چکیده)
2 - A new method based on ensemble time series for fast and accurate clustering (چکیده)
3 - بررسی اسکیم های خانواده آسم (AUSM) در جریان تقارن محوری غیرلزج (چکیده)
4 - Correction to: Variation in Blood and Colorectal Epithelia’s Key Trace Elements Along with Expression of Mismatch Repair Proteins from Localized and Metastatic Colorectal Cancer Patients (چکیده)
5 - مطالعه پراکندگی و منشأ یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران (چکیده)
6 - A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County) (چکیده)
7 - تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد) (چکیده)
8 - Variation in Blood and Colorectal Epithelia’s Key Trace Elements Along with Expression of Mismatch Repair Proteins from Localized and Metastatic Colorectal Cancer Patients (چکیده)
9 - بررسی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS و RS (مطالعه: موردی سد دوستی) (چکیده)
10 - Efficient indexing for semantic search (چکیده)
11 - پهنه بندی فضایی جهت مکان یابی پایگاه اسکان موقت با رویکرد ارزیابی چند عامله در محیط GIS مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان فاروج (چکیده)
12 - بررسی جایگاه درآمد‌های محلی در تأمین بودجه سالانة دهیاری‌ها و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (چکیده)
13 - نقش دانش بومی زنان درمانگر روستایی در درمان بیماریهای پوستی (مورد) : غرب استان خراسان شمالی (چکیده)