بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Mousavi


موارد یافت شده: 32

1 - A Simple and Environmentally Friendly Method for The Synthesis of Amides via the Reaction of the Corresponding Carboxylic Acids and Amines by Kaolin@Dextrin-Zn as Catalyst (چکیده)
2 - Catalytic hydration of terminal alkynes and nitriles without reducing reagents, acidic promoters, and organic solvent over Fe3O4@Starch–Au (چکیده)
3 - A whole-thermoplastic microfluidic chip with integrated on-chip micropump, bioreactor and oxygenator for cell culture applications (چکیده)
4 - Natural halloysite nanotubes as an efficient catalyst in strecker reaction: the synthesis of α-amino nitriles under solvent-free conditions (چکیده)
5 - تیپ شخصیتی و تردید حرفه‌ای: آیا واقعاً حسابرسان مستقل رفتار می‌کنند؟ (چکیده)
6 - Controlled release of azithromycin from polycaprolactone/chitosan nanofibrous membranes (چکیده)
7 - Nanofibrous polycaprolactone/chitosan membranes for preventing postsurgical tendon adhesion (چکیده)
8 - An efficient and green one-pot synthesis of tetrahydrobenzo[a]xanthenes, 1,8-dioxo-octahydroxanthenes and dibenzo[a,j]xanthenes by Fe3O4@Agar-Ag as nanocatalyst (چکیده)
9 - Copper Immobilization on Fe3O4@Agar: An Efficient Superparamagnetic Nanocatalyst for Green Ullmann-Type Cross-Coupling Reaction of Primary and Secondary Amines with Aryl Iodide Derivatives (چکیده)
10 - Hamiltonian Adaptive Importance Sampling (چکیده)
11 - On‐Water and Efficient Ullmann‐Type O‐Arylation Cross Coupling Reaction of Phenols and Aryl Tosylates in the Presence of Fe3O4@Starch‐Au as Nanocatalyst (چکیده)
12 - Electrospun Nanofibrous Membranes for Preventing Tendon Adhesion (چکیده)
13 - On the performance analysis of gas-actuated peristaltic micropumps (چکیده)
14 - Design, fabrication and experimental characterization of whole-thermoplastic microvalves and micropumps having micromilled liquid channels of rectangular and half-elliptical cross-sections (چکیده)
15 - نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط (چکیده)
16 - Real-time velocity scaling and obstacle avoidance for industrial robots using fuzzy dynamic movement primitives and virtual impedances (چکیده)
17 - Solvent-free, facile, and an efficient synthesis of α-aminonitriles employing Halloysite nanotubes as an ecofriendly cyanating agent (چکیده)
18 - Investigation of Oxygen Transport in Microfluidic Bioreactors with internal oxygen permeable membrane (چکیده)
19 - بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت (چکیده)
20 - روشی جدید برای نگاشت ماتریس ‏های سفتی، میرایی و جرم بین فضای مفصل و کارتزین برای جابجایی‏ های بزرگ در کنترل امپدانس (چکیده)
21 - رویکردی جدید و آنلاین برای پرهیز از نقاط تکین در راهنمایی دستی ربات‏های صنعتی با استفاده از کنترل امپدانس متغیر (چکیده)
22 - رویکردی جدید و بلادرنگ برای پرهیز از نقاط تکین در راهنمایی دستی ربات‏های صنعتی (چکیده)
23 - Crossflow Filtration of Sodium Chloride Solution by A Polymeric Nanofilter: Minimization of Concentration Polarization by a Novel Backpulsing Method (چکیده)
24 - Fuzzy Impedance Control Strategy for Jaw Rehabilitation Using 6-UPS Stewart Robot (چکیده)
25 - Repeatability Analysis of a SCARA Robot with Planetary Gearbox (چکیده)
26 - Design and Construction of a Linear-Rotary Joint for Robotics Applications (چکیده)
27 - طراحی و ساخت ربات فیزیوتراپی زانو (چکیده)
28 - Design of an Economical SCARA Robot for Industrial Applications (چکیده)
29 - Exergy Analysis of Air Bottoming and Simple Gas Turbine Cycles for Different Intake Air Temperatures (چکیده)
30 - The effects of rate of expansion and injection of water droplets on the entropy generation of nucleating steam flow in a Laval nozzle (چکیده)
31 - مقایسه مقدار نفوذ سوخت موتور دیزل پر خوران محدود1 و موتور تنفس طبیعیOM314 کامیونت خاورLP608 در شرایط بار جاده (چکیده)
32 - An experimental study on the effects of different opening ranges of waste-gate on the exhaust soot emission of a turbo-charged DI diesel engine (چکیده)