بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Moeini


موارد یافت شده: 13

1 - Exploring the perceived conflicts by rural residents in relation to the expansion of the second-homes (چکیده)
2 - تحلیل اثرات کالایی شدن بر تحولات کاربری اراضی پیراشهری کلانشهر مشهدموردمطالعه: شهر شاندیز) (چکیده)
3 - Analysis of Factors Affecting the Floating of the Rural Employed Population, Case Study: Khorasan Razavi Province (چکیده)
4 - توزیع و تحلیل فضایی آبادی های درمعرض تخلیه در استان خراسان رضوی طی 1395-1365 (چکیده)
5 - Analysis of depopulation trends and models of rural settlements in Khorasan Razavi province, 1986–2017 (چکیده)
6 - بررسی آثار و پیامدهای اقامتگاه ‏های بوم‏گردی بر جوامع روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کنگ و درخت سپیدار استان خراسان رضوی) (چکیده)
7 - ارزیابی اثرات گردشگری بر اساس ادراکات جامعۀ میزبان (مطالعۀ موردی: منطقۀ ثامن مشهد) (چکیده)
8 - تأثیر هویت مکانی بر زیست‏ پذیری سکونت‏گاههای روستایی پیراشهری کلانشهر مشهد (چکیده)
9 - تحلیل فضایی اشتغال زایی و فعالیت اعتبارات کارآفرینی روستایی در استان خراسان رضوی (چکیده)
10 - تحلیل و ارزیابی ظرفیت رویارویی کشاورزان در برابر مخاطره خشکسالی (نمونه موردی: کشاورزان شهرستان فریمان) (چکیده)
11 - تأثیر هویت مکانی بر مشارکت روستاییان در روند اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: روستاهای پیرامون کلان‌شهر مشهد) (چکیده)
12 - بررسی الگوهای فضایی گردشگری روستایی و نقش آن در تغییرات جمعیتی (افزایش یا کاهش) نقاط روستایی استان خراسان رضوی (چکیده)
13 - Distribution of Spatial Clusters of Tourist Villages and its Relationship with the Formation of Population Centers in Khorasan Razavi Province (چکیده)