بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amin Esmaeilzadeh


موارد یافت شده: 10

1 - Using FEM for Prediction of Thermal Post-Buckling Behavior of Thin Plates During Welding Process (چکیده)
2 - A taguchi approach for optimization of process parameters in waterjet cleaning process (چکیده)
3 - Optimization of cutting conditions in WEDM process using regression modelling and Tabu-search algorithm (چکیده)
4 - Finite element simulation of post-buckling distortion of welding on thin plates located by fixture (چکیده)
5 - بهینه سازی متغیرهای روتراشی فولادهای نرم با استفاده از مدل سازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
6 - هموارسازی منحنی های B-Spline با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه بر اساس معیار انرژی کرنشی (چکیده)
7 - Optimization of fair curves based on the strain energy criterion using Tabu Search algorithm (چکیده)
8 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت (چکیده)
9 - مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای ماشین کاری وایرکات فولاد سردکار 2601 با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه (چکیده)
10 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)