بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Hossein Saeidnejad


موارد یافت شده: 15

1 - ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺗﻨﺶ ﯾﺦزدﮔﯽ در (Beta vulgaris) ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ (چکیده)
2 - Combined Effects of Drought and UV Stress on Quantitative and Qualitative Properties of Bunium persicum (چکیده)
3 - CHLOROPHYLL FLUORESCENCE AS AN INDEX FOR FREEZING TOLERANCE IN FALL SUGAR BEET (BETA VULGARIS L.) CULTIVARS (چکیده)
4 - Bunium persicum: variability in essential oils and antioxidants activity of fruits from different Iranian wild populations (چکیده)
5 - Breaking dormancy of seeds from eight populations of Bunium persicum (Apiaceae) (چکیده)
6 - Effects of drought stress on quantitative and qualitative yield and antioxidative activity of Bunium persicum (چکیده)
7 - Evaluation of cardinal temperatures and germination responses of four ecotypes of Bunium persicum under different thermal conditions (چکیده)
8 - Alleviative effects of Zinc on physiological properties and antioxidants activity of maize plants under salinity stress (چکیده)
9 - بررسی تأثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیشتیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رستهای دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.) (چکیده)
10 - مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) (چکیده)
11 - بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید (چکیده)
12 - مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر سیستم فتوسنتزی ارقام چغندر قند پاییزه (چکیده)
13 - ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) (چکیده)
14 - بررسی تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی دو رقم عدس رباط و گچساران در شرایط شوری (چکیده)
15 - ارزیابی اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی،عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum) (چکیده)