بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Moghadam Jafari


موارد یافت شده: 36

1 - Effect of Captopril on Paraplegia caused by Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury in Rats (چکیده)
2 - فرصت ها و چالش های استفاده از پالسمای سرد در دامپزشکی (چکیده)
3 - ارزیابی کیفیت آب شرب گاوهای شیری در گاوداری‎های صنعتی حومه مشهد از نظر وجود فلزات سنگین، نیترات و سولفات (چکیده)
4 - بیو پلیمر پلی ساکاریدی برای مصارف دامپزشکی (چکیده)
5 - مقایسه سمیت زعفران و تارترازین در مدل حیوانی فیش زبرا (چکیده)
6 - Effects of oral exposure to titanium dioxide nanoparticles on liver small intestine and kidney in rat by LM and TEM (چکیده)
7 - Protective effects of Biebersteinia multifida on sub-chronic toxicity of DZN in male Wistar rats: biochemical, hematological, and oxidative stress indices (چکیده)
8 - Neuroprotective Effect Of Trimetazidine On Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury In Rats (چکیده)
9 - In vitro acaricidal activity of Melia azedarach ripe fruit extract against Hyalomma excavatum Acari: Ixodidae) (چکیده)
10 - Subchronic neurotoxicity of diazinon in albino mice: Impact of oxidative stress, AChE activity, and gene expression disturbances in the cerebral cortex and hippocampus on mood, spatial learning, and memory function (چکیده)
11 - Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles in the Rats’ Small Intestine by Electron-Microscopic (چکیده)
12 - نقد و بررسی مقاله پایش همه جانبه رخداد مرگ و میر بالای پرندگان آبزی مهاجر تالاب میانکاله در سال 1398 (چکیده)
13 - بررسی سمیت غلظت های مختلف نانو ذره دی اکسید تیتانیوم بر بافت های ژژنوم ، کلیه، کبد به صورت خوراکی در رت مخ (چکیده)
14 - Ameliorating Effects of Vitamin E on Morphological and Histological Alterations and Oxidative Stress Factors Assessment Against Titanium Dioxide Nanoparticle-Induced in Mice Testis (چکیده)
15 - Synthesis and Cytotoxic evaluation of Novel metal nano and micro complexes of heterocyclic Naphtoquinone Derivative (چکیده)
16 - Synthesis and Cytotoxicity Assessment of Novel Nano Copper Naphtoquinone Derivative on PC12 Cancer Cells (چکیده)
17 - Protective effects of glycyrrhizin on sub-chronic diazinon-induced biochemical, hematological alterations and oxidative stress indices in male Wistar rats (چکیده)
18 - Copper, Iron, Manganese, Zinc, Cobalt, Arsenic, Cadmium, Chrome, and Lead Concentrations in Liver and Muscle in Iranian Camel (Camelus dromedarius) (چکیده)
19 - بررسی کیفیت آب شرب گاوها در گاوداری‎های صنعتی حومه مشهد از نظر مقادیر برخی عناصر (چکیده)
20 - Captopril attenuates diazinon-induced oxidative stress, a sub-chronic study in rat. (چکیده)
21 - Protective effect of tert butyl hydroquinone on diazinon-induced oxidative stress in brain and heart of male rats (چکیده)
22 - Permethrin-induced oxidative damage in liver of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and its attenuation by vitamin C (چکیده)
23 - Tert-butylhydroquinone (TBHQ) improves antioxidant status in rat tissues following chronic diazinon intoxication (چکیده)
24 - Methylmercury-Induced Oxidative Stress in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Liver: Ameliorating Effect of Vitamin C (چکیده)
25 - Protective Effects of Captopril against Aflatoxin B1-Induced Hepatotoxicity in Isolated Perfused Rat Liver (چکیده)
26 - Potential Therapeutic Effects of Morus alba Leaf Extract on Modulation Oxidative Damages Induced by Hyperglycemia in Cultured Fetus Fibroblast Cells (چکیده)
27 - Effects of pomegranate seed oil on oxidative stress parameters and lipid profiles in ovariectomized rats (چکیده)
28 - اثر دوزهای مختلف افلاتوکسین B1 در مدل پرفیوژن کبدی رت (چکیده)
29 - اندازه گیری میزان ویتامین E به طریق اسپکتوفتومتری (چکیده)
30 - Measuring Vitamin E Level by Spectrophotometer (چکیده)
31 - captopril ameliorates aflatoxin B1-induced biochemical,peroxidative changes in isolated perfused rat liver (چکیده)
32 - استخراج کاروتنوئیدها از ضایعات میگو به دنبال فرایند توام قلیایی و آنزیمی (چکیده)
33 - Effects of experimental proximal duodenal obstruction on clinical, hematological, serum and urine biochemical changes in sheep (چکیده)
34 - The antioxidant and Flavonoids contents of Althaea officinalis L. flowers based on their color (چکیده)
35 - Extraction of shrimp waste pigments by enzymatic and alkaline treatment: evaluation by inhibition of lipid peroxidation (چکیده)
36 - The pretreatment effects of pentoxifyline on aflatoxin 81-induced oxidative damage in perfused ratliver (چکیده)