بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Rastin Toroghi


موارد یافت شده: 16

1 - نظریۀ استفان دیویس در تبیین مسئلۀ اینهمانی شخصی بر اساس ارادۀ الهی و تحلیل انتقادی آن (چکیده)
2 - تبیین مسئله فلسفی دعای مستجاب بر اساس مدل استجابت انکشافی (چکیده)
3 - A Philosophical Explanation for the Islamization of Philosophy: How Can Mullā Ṣadrā’s Transcendent Philosophy Contribute to the Islamization of Philosophy in Iran? (چکیده)
4 - امکان‌سنی تأسیس فلسفه وحیانی بر اساس مبانی حکمت متعالیه (چکیده)
5 - Considering Inheritance as One of the Consequences of the Soul-Body Relationship in Aquinas, Avicenna, and Mulla Ṣadra (چکیده)
6 - مبانی و شواهد نظریه انکشاف نفس در حکمت صدرایی (چکیده)
7 - تبیین پیوستار وجودی و این‌همانی شخصی بر مبنای اشتداد وجودی بدن (چکیده)
8 - Do We Go Back to Where We Came From? Mullā Ṣadrā's Philosophical Exegesis on the Paradise of Adam and the Promised Paradise of the Afterlife (چکیده)
9 - Mullā Ṣadrā’s Political Legacy: Ṣadrā’s Theory of Justice and the Religio-Political Authority in Post-Revolutionary Iran (چکیده)
10 - فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا (چکیده)
11 - واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیه (چکیده)
12 - تعیین موضوع فروعات اصالت وجود و بررسی میزان ابتکاری بودن آنها در نگاه علامه طباطبایی-ره- (چکیده)
13 - نقش ویژگی‌های هستی‌شناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی (چکیده)
14 - تطبیق فرشتگان بر مجردات در فلسفه اسلامی (چکیده)
15 - عصمت فرشتگان شواهد موافق و مخالف (چکیده)
16 - بررسی درستی انتساب تناسخ به سهروردی و زکریای رازی با تکیه بر آثار (چکیده)