بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Behdad Alizadeh


موارد یافت شده: 11

1 - The Effects of Regulated Deficit Irrigation in Growth Response to Büchloe dactyloides (Bowie and Cody) Compared with Festuca arundinacea (چکیده)
2 - نگاه اقتصادی به فضای سبز بر پایه تولیدات جنبی و کارکردهای عملی (چکیده)
3 - Effect of Different Growing Media on Growth and Development of Two Lilium (Oriental and Asiatic Hybrids) Types in Soilless Condition (چکیده)
4 - ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها (چکیده)
5 - تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی ازپارامترهای رشد 3 رقم چمن (چکیده)
6 - Effect of different growing media on growth and development of two lilium (Oriental and Asiatic hybrids) types in soilless condition (چکیده)
7 - Investigationon effect of High Level Co2 Concentration on Anatomical and Morphological Traits in Floss flower (Ageratum houstonianum) (چکیده)
8 - Allelopathic effect of Pinus elderica Medw. Leaf extract on seed germination and seedling growth of four turfgrass genera (چکیده)
9 - Investigation on five ryegrass cultivars response to increasing salt (Nacl) in irrigation water (چکیده)
10 - Effect of Nitrogen Application on Growth and Essential Oil Production of Peppermint ( Mentha piperita ) (چکیده)
11 - اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل (چکیده)