بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Bijan Hejazi


موارد یافت شده: 15

1 - ارزیابی بیوچار به عنوان بستر پرکننده در بیوفیلتر برای حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز (چکیده)
2 - ارزیابی بیوچار به عنوان بستر پرکننده در بیوفیلتر برای حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز (چکیده)
3 - ارزیابی ریسک کمی واحد تغلیظ و احیا گاز اسیدی با استفاده از شبیهسازی دینامیک در اسپن پلاس (چکیده)
4 - مقایسه عملیاتی عملکرد بسترهای ثابت و سیال در فرایند بازیابی آمین مستعمل توسط رزین تبادل یونی (چکیده)
5 - A Modeling Study of the Respiratory System for an Early Intervention of COVID-19 and Its Transmission (چکیده)
6 - Aspen Plus Simulation of Power Generation Using Turboexpanders in Natural Gas Pressure Reduction (چکیده)
7 - Techno-economic analysis of power generation by turboexpanders in natural gas pressure reduction stations (چکیده)
8 - Simulation of tar-free biomass syngas enhancement in a calcium looping operation using Aspen Plus built-in fluidized bed model (چکیده)
9 - Steam Gasification Integrated with CO2Capture by Solid Sorbent (چکیده)
10 - Kinetic modeling of biomass pyrolysis in a bubbling fluidized bed reactor (چکیده)
11 - Comparison of Kinetic biodegradation of potato starch based and corn starch based low density polyethylene compound in aerated sludge (چکیده)
12 - Steam gasification of biomass coupled with lime-based CO2 capture in a dual fluidized bed reactor: A modeling study (چکیده)
13 - Coupled reactor and particle model of biomass drying and pyrolysis in a bubbling fluidized bed reactor (چکیده)
14 - Kinetic Model of Steam Gasification of Biomass in a Bubbling Fluidized Bed Reactor (چکیده)
15 - Kinetic Model of Steam Gasification of Biomass in a Dual Fluidized Bed Reactor: Comparison with Pilot-Plant Experimental Results (چکیده)