بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Bijan Hejazi


موارد یافت شده: 22

1 - Analysis of the overall pressure balance loop for a methanol-to-olefins dual fluidized bed reactor-regenerator (چکیده)
2 - Modelling the removal efficiency of hydrogen sulfide from biogas in a biofilter using multiple linear regression and support vector machines (چکیده)
3 - مطالعه تربی و مدلسازی ریاضی حذف سولفید هیدروژن از بیوگاز با استفاده از بیوفیلتر (چکیده)
4 - بررسی حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از بیوفیلتر پرشده با بستر کمپوست (چکیده)
5 - Quantitative risk assessment and risk reduction of integrated acid gas enrichment and amine regeneration process using Aspen Plus dynamic simulation (چکیده)
6 - Heat integration and waste minimization of biomass steam gasification in a bubbling fluidized bed reactor (چکیده)
7 - Kinetic modeling of methanol-to-olefins process over SAPO-34 catalysts in a dual fluidized bed reactor–regenerator (چکیده)
8 - مدلسازی بازده حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
9 - ارزیابی بیوچار به عنوان بستر پرکننده در بیوفیلتر برای حذف سولفید هیدروژن از جریان بیوگاز (چکیده)
10 - ارزیابی ریسک کمی واحد تغلیظ و احیا گاز اسیدی با استفاده از شبیهسازی دینامیک در اسپن پلاس (چکیده)
11 - مقایسه عملیاتی عملکرد بسترهای ثابت و سیال در فرایند بازیابی آمین مستعمل توسط رزین تبادل یونی (چکیده)
12 - A Modeling Study of the Respiratory System for an Early Intervention of COVID-19 and Its Transmission (چکیده)
13 - Aspen Plus Simulation of Power Generation Using Turboexpanders in Natural Gas Pressure Reduction (چکیده)
14 - Techno-economic analysis of power generation by turboexpanders in natural gas pressure reduction stations (چکیده)
15 - Simulation of tar-free biomass syngas enhancement in a calcium looping operation using Aspen Plus built-in fluidized bed model (چکیده)
16 - Steam Gasification Integrated with CO2Capture by Solid Sorbent (چکیده)
17 - Kinetic modeling of biomass pyrolysis in a bubbling fluidized bed reactor (چکیده)
18 - Comparison of Kinetic biodegradation of potato starch based and corn starch based low density polyethylene compound in aerated sludge (چکیده)
19 - Steam gasification of biomass coupled with lime-based CO2 capture in a dual fluidized bed reactor: A modeling study (چکیده)
20 - Coupled reactor and particle model of biomass drying and pyrolysis in a bubbling fluidized bed reactor (چکیده)
21 - Kinetic Model of Steam Gasification of Biomass in a Bubbling Fluidized Bed Reactor (چکیده)
22 - Kinetic Model of Steam Gasification of Biomass in a Dual Fluidized Bed Reactor: Comparison with Pilot-Plant Experimental Results (چکیده)