بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamed Rashidi


موارد یافت شده: 26

1 - Comparative Study between Regression and Soft Computing Models to Maximize the Methane Storage Capacity of Anthracite-Based Adsorbents (چکیده)
2 - Superior performance of modified pitch-based adsorbents for cyclic methane storage (چکیده)
3 - Effect of Magnetized Ethanol on the Shape Evolution of Zinc Oxide from Nanoparticles to Microrods: Experimental and Molecular Dynamic Simulation Study (چکیده)
4 - Enhancement of methane storage on activated carbons in the presence of water (چکیده)
5 - Application of Artificial Intelligent Modeling for Predicting Activated Carbons Properties Used for Methane Storage (چکیده)
6 - Comparing the Performance of KOH with NaOH Activated Anthracites in terms of Methane Storage (چکیده)
7 - Controllable one-step synthesis of ZnO nanostructures using molybdophosphoric acid (چکیده)
8 - The novel, one step and facile synthesis of ZnO nanoparticles using heteropolyoxometalates and their photoluminescence behavior (چکیده)
9 - Hydrothermal Synthesis of ZnO Nanosheets Using Molybdophosphoric Acid as a Green and Eco-friendly Catalyst and Their Photocatalytic Applications for Degradation of Azo Dyes (چکیده)
10 - مقایسه نانوذرات TiO2 و ZnO جهت حذف فتوکاتالیستی اسید ترفتالیک از محیط آبی (چکیده)
11 - Investigating parameters on the preparation of mesoporous activated carbons by the combination of chemical and physical activations using the Taguchi method (چکیده)
12 - Recent Advances in Application o f Polyoxometalates for the Synthesis of Nanoparticles (چکیده)
13 - Improving methane storage on wet activated carbons at various amounts of water (چکیده)
14 - Application of Molybdophosphoric Acid in Size-Controlled Synthesis of Gold Nanoparticles under UV Irradiation (چکیده)
15 - PHOTOCATALYSIS SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES USING PREYSSLER ACID (چکیده)
16 - A NOVEL CATALYST FOR PHOTOSYNTHESIS OF GOLD NANOPARTICLES (چکیده)
17 - OPTIMIZATION OF THE EXPERIMENTAL CONDITIONS IN SYNTHESIS OF Au NPs USING PREYSSLER HETEROPOLYACID BASED ON THE TAGUCHI ROBUST DESIGN (چکیده)
18 - Application of a New Photocatalyst in the Preparation of Silver Nanoparticles and investigating Their Photocatalytic activity (چکیده)
19 - Photocatalytic Synthesis of Gold Nanoparticles Using Preyssler Acid and Their Photocatalytic Activity (چکیده)
20 - One-Pot Synthesis of B -Acetamido Ketones and Esters Using Bulk and Activated Carbon-Supported Tungstophosphoric Acid as an Inorganic Green Catalyst (چکیده)
21 - Synthesis of Useful Contamination-Free Silver Nanoparticle Suspensions by Using Polyoxometalate (چکیده)
22 - تهیه کربن فعال از زغال سنگ طبس به روش شیمیایی و با استفاده از KOH جهت ذخیره سازی متان (چکیده)
23 - A RAPID SIMPLE ROUTE FOR SYNTHESIS OF NANOSIZED SILVER BY CHEMICAL PHOTOREDUCTION METHOD USING POLYOXOMETALATE (چکیده)
24 - بررسی و مقایسه روش های ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی (چکیده)
25 - بررسی تاثیر نسبت ماده فعال ساز در تهیه کربن فعال جهت ذخیره سازی متان (چکیده)
26 - بررسی مقایسه‏‎ ای روش‏‎ ‎های ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی‏ شامل فشرده سازی، جذب سطحی و هیدرات‏ (چکیده)