بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hojjat Khozeymeh Nezhad


موارد یافت شده: 12

1 - Applying response surface method to optimize the performance of a divergent-chimney solar power plant (چکیده)
2 - Numerical study of free-fall cylinder water entry using an efficient three-phase lattice Boltzmann method with automatic interface capturing capability (چکیده)
3 - Intensification of mixing-pumping process in a novel active micropump-mixer with maximum efficiency and minimum energy cost: A LBM-RSM approach (چکیده)
4 - Application of the pseudo-potential lattice Boltzmann model for simulating interaction of moving solids with liquids (چکیده)
5 - LBM simulation of fluid flow in a viscous micropump with non-circular rotors and RSM approach for multiple response optimization (چکیده)
6 - A double MRT-LBM for simulation of mixing in an active micromixer with rotationally oscillating stirrer in high Peclet number flows (چکیده)
7 - تحلیل عددی یک ریزمخلوط گر فعال با همزن نوسانی چرخان در نسبت های منظری مختلف به روش شبکه بولتزمن (چکیده)
8 - تحلیل عددی و آنتروپی ریزپمپی لزجتی با روتور بیضوی به روش شبکه بولتزمن و بهینه سازی ریزپمپ به روش سطح پاسخ (چکیده)
9 - تحلیل عددی اثرات سه بعدی یک ریزپمپ لزجتی بر دبی خروجی و راندمان به روش شبکه بولتزمن (چکیده)
10 - تحلیل اثرات پارامترهای هندسی و عملکردی یک میکروپمپ لزجتی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی به روش لتیس-بولتزمن (چکیده)
11 - بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی یک میکروپمپ لزجتی بر دبی خروجی و تولید آنتروپی (چکیده)
12 - بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی یک میکروپمپ لزجتی با دو روتور دایروی مختلف القطر بر دبی خروجی (چکیده)