بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Ali Akhlaghi Amiri


موارد یافت شده: 35

1 - Investigating the effect of ionically modified water to enhance oil recovery in an Iranian carbonate oil reservoir (چکیده)
2 - مروری بر پارامترهای غربالگری روش‌های فرازآوری مصنوعی با هدف بهبود برداشت نفت (چکیده)
3 - بهینه‌سازی آزمایشگاهی به‌روش سطح-پاسخ در استخرا آنتوسیانین از گلبرگ زعفران با استفاده از حلال اسید‌سیتریک (چکیده)
4 - Evaluation of SDS nano-surfactant for EOR application in a carbonate oil reservoir (چکیده)
5 - Field-scale fully coupled simulation of fluid flow and geomechanics: Gas storage/recovery process in a depleted sandstone reservoir (چکیده)
6 - Evaluation of Persian Gulf seawater as an EOR agent in an Iranian carbonate oil reservoir (چکیده)
7 - Evaluation of nano-CTAB surfactant for the purpose of enhancing oil recovery in an Iranian carbonate reservoir (چکیده)
8 - Effects of salinity, ion type, and aging time on the crude oil-brine interfacial properties under gravity condition (چکیده)
9 - Numerical simulation and theoretical investigation of a multi-cycle dual-evaporator adsorption desalination and cooling system (چکیده)
10 - Investigating the effect of different gas injection scenarios on enhancing recovery of a gas condensate reservoir (چکیده)
11 - Evaluation of thin film composite membrane in production of ionically modified water applied for enhanced oil recovery (چکیده)
12 - Evaluation of mechanical vapor recompression crystallization process for treatment of high salinity wastewater (چکیده)
13 - Prepartion of Temperature-Responsive Core-Shell Polymer Nanoparticles for Enhanced Oil Recovery Application (چکیده)
14 - Pore-scale numerical modeling of coupled fluid flow and medium geometrical deformations in an unconsolidated porous medium (چکیده)
15 - استفاده از مفاهیم پایه ای مکانیک سیالات برای حل چند مسئله کاربردی در صنایع نفت و گاز: الگویی برای مهندسان شیمی و نفت (چکیده)
16 - Effects of grain size and shape distribution on pore-scale numerical simulation of two-phase flow in a heterogeneous porous medium (چکیده)
17 - Evaluation of polymer injection, near-wellbore and in-depth gel treatments in a stratified porous medium (چکیده)
18 - ارزیابی فنی و اقتصادی احداث پایلوت نیمه صنعتی تولید گازهای مرجع جهت استانداردسازی تجهیزات گازسوز (چکیده)
19 - Techno-Economic Improvement of the Gas Recovery Process through Integrating Processes (چکیده)
20 - Pore-level influence of micro-fracture parameters on visco-capillary behavior of two-phase displacements in porous media (چکیده)
21 - Simulation of Mechanical Vapor Recompression Process for Treatment of the Wastewater of Crude Oil Desalting Unit (چکیده)
22 - Pore-scale Simulation of Coupled Two-phase Flow and Heat Transfer through Dual-Permeability Porous Medium (چکیده)
23 - Pore-level Influence of Wettability on Counter-current Spontaneous Imbibition (چکیده)
24 - The Influence of Salt Concentration in Injected Water on Low-Frequency Electrical-Heating-Assisted Bitumen Recovery (چکیده)
25 - The Enhancement of a Low-Frequency Electrical Heating Method by Saltwater Circulation (چکیده)
26 - Factors Affecting Alkaline Sodium Silicate Gelation for In-Depth Reservoir Profile Modification (چکیده)
27 - Sodium Silicate Behavior in Porous Media Applied for In-Depth Profile Modifications (چکیده)
28 - Pore-scale modeling of non-isothermal two phase flow in 2D porous media: Influences of viscosity, capillarity, wettability and heterogeneity (چکیده)
29 - Evaluation of level set and phase field methods in modeling two phase flow with viscosity contrast through dual-permeability porous medium (چکیده)
30 - Numerical Investigation of Contact Angle Effect on Counter-Current Spontaneous Imbibition (چکیده)
31 - A Discussion On Chemical/Physical Understanding of Ionically Modified Water EOR Method In Carbonate Reservoirs (چکیده)
32 - Phase-field simulation of counter-current spontaneous imbibition in a fractured heterogeneous porous medium (چکیده)
33 - Pore-level Influence of Contact Angle on Fluid Displacements In Porous Media (چکیده)
34 - A Prediction Method For Sodium Silicate Gelation Time Under Reservoir Conditions Applied For Water Management (چکیده)
35 - IMPROVEMENT OF WATER DISPLACEMENT EFFICIENCY IN SANDSTONE RESERVOIRS USING BUFFERED SODIUM SILICATE (چکیده)