بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Javad Hamidzadeh


موارد یافت شده: 12

1 - A new fuzzy method for clustering heterogeneous nodes in Wireless Sensor Networks (چکیده)
2 - IRAHC: Instance Reduction Algorithm using Hyperrectangle Clustering (چکیده)
3 - LMIRA: Large Margin Instance Reduction Algorithm (چکیده)
4 - Large symmetric margin instance selection algorithm (چکیده)
5 - لحاظ نمودن محدودیت حافظه جهت زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظر گرفتن بازگشت نتایج (چکیده)
6 - ارائه طبقه‌بند مبتنی بر فاصله و تعمیم آن براساس تابع هسته (چکیده)
7 - DDC: distance-based decision classifier (چکیده)
8 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتمPSO (چکیده)
9 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی (چکیده)
10 - Grid Scheduling with buddy-based resource discovery (چکیده)
11 - Grid Scheduling with buddy-based resource discovery (چکیده)
12 - زمان­بندی بار محاسباتی تقسیم­ پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم­های ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)